П Р О Т О К О Л

 гр. Хасково, 02.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на втори юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                                                Членове:                                          

 

При участието на секретаря Ангелина Латунова

и прокурора

сложи за разглеждане адм.дело №  371 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Василка Желева  

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.А.А., редовно призована за днешното съдебно заседание, не се явява. Същата се представлява от адв. А.С., надлежно упълномощен да я представлява, с пълномощно, приложено по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Община Хасково, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат представител.

От пълномощника на същия – главен юрисконсулт А.Д. е постъпила молба вх.№ 3401/25.06.2020 г., в която заявява, че е възпрепятстван да се яви в днешното открито съдебно заседание, но не възразява да се даде ход на делото. В случай, че същото бъде обявено за решаване, моли за възможност за представяне на писмени бележки. Изрично прави възражение срещу претендирания размер на адвокатското  възнаграждение, като счита същия за прекомерен. Към молбата е  приложено пълномощно за процесуално представителство.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат представител.

От юрисконсулт Т.П., в качеството ѝ на процесуален представител на заинтересованата страна, е постъпило писмено становище под вх.№ 3554/01.07.2020 г. по съществото на спора. Към становището е приложено пълномощно за процесуално представителство.

Екземпляр от становището се връчи на процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

АДВ.С. – Моля да дадете ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва, че същото е образувано срещу  Решението на Комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Хасково, прието с Протокол № 7/29.01.2019 г., по точка 4 от дневния ред, в частта, касаеща посочения под № 10 имот № 93.59, собственост на наследници на Р.Ж.В.

АДВ.С. – Поддържам жалбата така, както е предявена. Моля да приемете представените с нея доказателства, а именно документите, удостоверяващи собствеността и наследниците върху процесния засегнат имот, в който ще се изгради сервитутната зона за прокарване и преминаване на енергийния обект. Не възразявам да се приемат като писмени доказателства цялата административна преписка, която Община Хасково е изпратила по повод настоящото обжалване. Считам, че същите са относими и са такива, които ще изяснят фактическата обстановка по делото.

Считам, че делото не е изяснено от фактическа страна, за което ще Ви моля да допуснете съдебно-оценителна експертиза с вещо лице - лицензиран експерт „Оценител на земеделски земи и трайни насаждения“, което при условията на чл. 64 и чл. 65 от ЗЕ, както и от Наредба № 16/2004 г. за енергийните сервитути, да даде заключение за справедливата пазарна оценка, която следва да бъде изплатена за придобиване на сервитутното право за прекарване на инфраструктурните елементи. Доколкото в имота на доверителката ми, като наследник на Р.В., има и стълб, който е част от инфраструктурата, ще моля вещото лице да оцени допълнително, при условията на отчуждаване, сервитутната зона, която попада под стълба на електропровода. Поставям задачата за вещото лице по този начин, тъй като там ще се излеят едни бетони и тази зона няма да може да бъде използвана, като реално тя ще бъде отчуждена. Нямам други искания на този етап от производството.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото приложените към жалбата документи в заверен вид, допълнително представените от страна на жалбоподателката писмени такива, постъпили с молба вх.№ 2480/26.05.2020 г., документите, постъпили като надлежно заверена административна преписка по приемане на оспореното решение, както и допълнително изпратената с писмо вх.№ 3292/22.06.2020 г. от Община Хасково Заповед № 1731/21.11.2018 г., издадена от Кмета на Община Хасково.

Намира за основателно доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя за назначаване на съдебно-оценителна експертиза в настоящото производство по поставените от същия в днешното съдебно заседание въпроси, и като взе предвид липсата на други искания от страните на този етап от производството, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото надлежно заверени за „вярно с оригинала“ копия от следните документи: Решение № 35-04/22.10.1997 г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Узунджово; скица № Ф03219/30.08.2001 г.; Решение № 584/18.06.2016 г. на МС; писмо изх.№АУ14-8/13.04.2018 г.; Заповед № 1387 от 12.11.2015 г. на Кмета на Община Хасково; Заповед № 240 от 17.02.2011 г. на Кмета на Община Хасково; Заповед № 104 от 13.01.2014 г. на Кмета на Община Хасково; писмо изх.№ ЦУ-ЕСО-5151/19.06.2019 г.; писмо рег.индекс: 53Е-540-1#3/26.03.2019 г.; писмо рег.индекс:53Е-540-1/16.01.2019 г.; Решение № 870 от Протокол № 44 от 29.03.2019 г. от заседание на Общински съвет; писмо изх.№ 53Е-450-2/07.04.2020 г.; известие за доставяне с баркод ИД PS 6300 012VCI I; известие за доставяне с баркод ИД PS 6300 012VCО О; известие за доставяне с баркод ИД PS 6300 012VCL L; известие за доставяне с баркод ИД PS 6300 012VCK K; известие за доставяне с баркод ИД PS 6300 012VCM M; Протокол № 7 от 29.01.2019 г. на заседание на Комисия за определяне на размера на еднократните обезщетения, относно сервитутите за право на прокарване и преминаване през поземлени имоти – 17 л.; Експертна оценка с възложител „Електроенергиен системен оператор“ЕАД и изпълнител „ДелЕктрис“ЕООД, ведно Доклад за оценка; Приложение № А/Регистър на засегнатите имоти в землище с. Узунджово(ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково, обл.Хасково – 4 л.; Приложение № Б/Извадка от информация за цени на земеделска земя при покупко-продажба – 3 л.; Приложение № В/Определяне на Среден пазарен множител ниви-ПМср–1л.; Приложение № 1.1. Справедлива пазарна стойност на сервитутно право Ссерв-НТП ниви–4 л.; Приложение № 1.2. Справедлива пазарна стойност на сервитутно право Ссерв-НТП пасища, мери; Приложение № 1.3. Справедлива пазарна стойност на сервитутно право Ссерв-НТП трайни насаждения; Приложение № 1.3.1 Определяне на Справедлива пазарна стойност – СПСзем тр.нас.; Приложение № 2 Справедлива пазарна стойност на сервитутно право Ссерв – 3 л.; Регистър на засегнатите имоти в з-ще с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково, обл.Хасково от сервитут на електропровод ВЛ 400kV – Окончателен проект – 10 л.; Регистър на засегнатите имоти в з-ще с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково, обл.Хасково от площадки на ел.стълбове на електропровод ВЛ 400kV – Окончателен проект – 6 л.; Регистър на засегнатите имоти – Частна собственост от сервитут на електропровод ВЛ 400kV – Окончателен проект землище с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково – 6 л.; Регистър на засегнатите имоти – Частна собственост от площадки на ел.стълбове на електропровод ВЛ 400kV – Окончателен проект, землище с. Узунжово (ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково – 5 л.; Регистър на засегнатите имоти – Общинска собственост от сервитут на електропровод ВЛ 400kV – Окончателен проект, землище с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково – 3 л.; Регистър на засегнатите имоти – Общинска собственост от площадки на ел.стълбове на електропровод ВЛ 400kV – Окончателен проект, землище с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково – 2 л.; Регистър на засегнатите имоти – Държавна собственост(ДПФ) от сервитут на електропровод ВЛ 400kV – Окончателен проект, землище с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково – 2 л.; Регистър на засегнатите имоти – Държавна собственост(ДПФ) от площадки на ел.стъблове на електропровод ВЛ 400kV – Окончателен проект, землище с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково – 2 л.; Регистър на засегнатите имоти – Горски фонд /частна собственост/ от сервитут на електропровод ВЛ 400kV – Окончателен проект, землище с. Узунджово(ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково – 2 л.; Регистър на засегнатите имоти – Горски фонд /частна собственост/ от площадки на ел.стълбове на електропровод ВЛ 400kV – Окончателен проект, землище с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково – 2 л.; Регистър на засегнатите имоти – Горски фонд /общинска собственост/ от сервитут на електропровод ВЛ 400kV – Окончателен проект, землище с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково – 2 л.; Регистър на засегнатите имоти – Горски фонд /държавна собственост/ от сервитут на електропровод ВЛ 400kV – Окончателен проект, землище с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково – 2 л.; Баланси на територията в з-ще с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково, обл.Хасково от сервитут на електропровод ВЛ 400kV – Окончателен проект; Баланси на територията в з-ще с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), общ.Хасково, обл.Хасково от площадки на ел.стълбове на електропровод ВЛ 400kV – Окончателен проект; Координатен регистър на реперите по оста на електропровод – Окончателен проект землище с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), Община Хасково; Координатен регистър на точките от сервитута на електропровод – Окончателен проект землище с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), Община Хасково-21 л.; Координатен регистър на точките от площадки на ел.стълбове – Окончателен проект, землище с. Узунджово (ЕКАТТЕ 75085), Община Хасково-5 л.; ПУП-парцеларен план – 4 л.; удостоверение за наследници изх.№ 52/21.04.2020 г. и Заповед № 1731/21.11.2018 г. на Кмет на Община Хасково.

НАЗНАЧАВА съдебно-оценителна експертиза с вещо лице инж. Т.М.М. - оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, което след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед и замервания на процесния имот на място, и след като съобрази характеристиките на имота, неговият вид, местонахождение, размер на целия имот/респективно размера на сервитута/, собствениците и/или титулярите на други вещни права, изследва пазара на земеделските земи в района, и извърши проверка в техническите служби на Община Хасково и Агенцията по вписванията – Хасково, при спазване изискванията на чл.64 и чл.65 от ЗЕ, вр. чл.210 и 215 от ЗУТ и Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, да изготви заключение по следните въпроси, а именно:

- Каква е пазарната стойност на еднократното обезщетение за възникналото сервитутно право за изграждане и преминаване на трасето на далекопровод за обект: Нова въздушна електропроводна линия от П/СТ „Марица-Изток“-П/СТ „Неа Санта“ върху процесния поземлен имот № 93.59, находящ се в землището на с. Узунджово, община Хасково, като вещото лице при изготвяне на оценката за справедливата пазарна цена на сервитута да вземе предвид и предвидения за поставяне в същия имот стълб?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да работи при депозит в размер на 200.00 /двеста/ лева, вносими от страна на жалбоподателя по сметка на Административен съд -  Хасково, в 7-дневен срок, считано от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.10.2020 година от 10.00 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени. За следващото съдебно заседание да се призове вещото лице инж.Т.М.М., след като по делото постъпят доказателства за внесен депозит, с изрично указание, че заключението по назначената експертиза следва да бъде представено по делото най-късно в едноседмичен срок преди датата на насроченото заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

Протоколът се изготви на 02.07.2020 година.

 

 

 

 

                                                                   

                                                                     СЪДИЯ:                                                                                                     

  

 

 

                                                                    Секретар: