П Р О Т О К О Л

 гр. Хасково, 02.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на втори юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                                                Членове:                                          

 

При участието на секретаря Ангелина Латунова

и прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане адм.дело №  470 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Василка Желева  

На именното повикване в 10:15 часа се явиха на второ четене:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.А., не се явява. Същият е редовно призован за днешното съдебно заседание, чрез назначения си процесуален представител  адв. А.Н..

Съдът докладва:

Изпратената лично до жалбоподателя призовка на посочения от него в жалбата съдебен адрес за призоваване за днешното съдебно заседание, а именно РПЦ – Харманли, град Харманли, е върната в цялост като неполучена, с отбелязване от длъжностното лице по призоваването, че по данни на служител в РПЦ-Харманли, адресатът на призовката е напуснал центъра на 22.06.2020 година.

В залата се явява адв. А.Н.Н., определен с Уведомително писмо на АК – Хасково с вх.№ 3290/22.06.2020 г. от Председателя на Съвета на Адвокатска колегия – Хасково за осъществяване на правна помощ на жалбоподателя М.А., и назначен за процесуален представител на същия, с определение на съда в закрито заседание от 22.06.2020 г. до приключването му във всички съдебни инстанции.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган при РПЦ – Харманли към ДАБ /С.Н./, редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява.

От пълномощника на същия - старши юрисконсулт М.Х. е постъпила молба вх.№ 3510/30.06.2020 г., която заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото при липса на процесуални пречки за това, при нейното отсъствие. Моли да бъде приета в цялост изпратената административна преписка, както и приложените към молбата доказателства. Към същата се прилагат пълномощно за процесуално представителство, докладна записка до Директора на РПЦ - Харманли относно чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ – Харманли с вх.№ 465/24.06.2020 г., в която е отразено, че М.А., лице без гражданство, е в неизвестност от 22.06.2020 г., както и писмена защита. В молбата още се сочи, че справка за държава по произход няма да бъде представена, тъй като интервюиращият орган е използвал последната и актуална справка за посочените две държави, като към настоящия момент няма изменение в обстановката там.

Съдът докладва постъпилото под вх.№ 3379/24.06.2020 г. искане от прокурор при Окръжна прокуратура - Хасково, на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК и в изпълнение на Заповед  № ЛС-4496 от 03.10.2014 г. на Главен прокурор на Република България и Заповед № ОП-30 от 12.03.2019 г. на Административен ръководител-Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Хасково, че същите желаят да участват в производството по адм.дело № 470/2020 г. по описа на съда.

В залата се явява Елеонора Иванова – прокурор от Окръжна прокуратура - Хасково.

ПРОКУРОРЪТ – Поддържам така направеното искане. Моля да конституирате Окръжна прокуратура - Хасково като страна в процеса, доколкото делото е с важен обществен и държавен интерес.

Съдът намира, че така направеното изявление от прокурора обосновава наличието на важен обществен и държавен интерес от участието на Прокуратурата в настоящото производство, предвид което Окръжна прокуратура-Хасково следва да бъде конституирана като страна по делото и

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – Хасково, на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК, като страна по адм.дело № 470/2020 г. по описа на Административен съд - Хасково.

АДВ.Н. – Почитаеми административен Съдия, не възразявам да бъде даден ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилата жалба, насочена против Решение № УПХ-27/26.05.2020 г. на Интервюиращ орган при РПЦ – Харманли към ДАБ при МС.

АДВ.Н. – Почитаеми административен Съдия, поддържам жалбата по начина, по който е депозирана. Считам, че са налице нарушения на административно-производствените правила по реда на чл. 146, т. 3 от АПК, във вр. чл. 70, ал. 1 от ЗУБ, има противоречие с материално-правните разпоредби по ЗУБ, във вр. с чл. 146, т. 4 от АПК и има несъответствие с целта на закона по смисъла на чл. 146, т. 5 от АПК, във връзка със ЗУБ.  Не възразявам да се приемат всички приложени по делото писмени доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат като доказателства по делото представените документи.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото изпратените документи от административния орган като надлежно заверена административна преписка, постъпила в съда с писмо рег.№ УП-15525/08.06.2020 г., както и постъпилата с писмена молба вх.№ 3510/30.06.2020 г. докладна записка до Директора на РПЦ – Харманли относно чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ – Харманли с вх.№ 465/24.06.2020 г., поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото изпратените документи от административния орган, като надлежно заверена административна преписка, постъпила в съда с писмо рег.№ УП-15525/08.06.2020 г. с подробен опис от 30 пункта, както и докладна записка до Директора на РПЦ - Харманли относно чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ – Харманли с вх.№ 465/24.06.2020 г.

АДВ.Н. – Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други доказателствени искания.

Съдът като взе предвид, че страните нямат искания за събиране на други доказателства намира, че делото е изяснено от правна и фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ.Н. – Почитаеми административен Съдия, считам, че така постановеното Решение № УПХ-27/26.05.2020 г. на интервюиращ орган при ДАБ-РПЦ - Харманли противоречи на материално-правни разпоредби на ЗУБ, а именно чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУБ, нарушени са административно-производствени правила, по начина, по който споменах преди малко, погазена е и целта на закона. Считам, че предвид хипотезите на чл. 8 и чл. 9 от ЗУБ на жалбоподателя може да бъде предоставено убежище в Република България. Ако Почитаемият съд счита, че не може да бъде дадено убежище по реда на чл. 9, ал. 1, т. 1, т. 2 или т. 3 от ЗУБ, то аз Ви моля да приложите хипотезата на чл. 9, ал. 8 от ЗУБ, която казва, че може да бъде предоставен хуманитарен статут и по други причини от хуманитарен характер, както и поради причините, посочени в заключенията на Изпълнителния комитет на Върховния комисариат на бежанците към ООН. Съдебната практика е приемала винаги, че хуманитарен статут може да бъде предоставен по причини от хуманитарен характер. За да бъде предоставен хуманитарен статут, чужденецът следва да представи доказателства, имащи отношение лично към него. Моля при постановяване на Вашето решение да имате предвид и принципни положения, уредени с решения на ВАС, като цитирам Решение №7355/04.06.2018 г., постановено по адм.дело № 4820/2018 г. на ВАС, Решение №1881/11.02.2019 г., постановено по адм. дело № 14539/2018 г. на ВАС, Решение № 7243/01.06.2018 г., постановено по адм.дело № 4524/2018 г. на ВАС. Моля при постановяване на Вашето решение да имате предвид и принципите, заложени в Конвенцията на бежанците, и по-конкретно принципа на чл. 33 относно забраната за връщане в страната по произход, или така наречения принцип „non refoulement“, както и призива на ООН, и по-конкретно на Върховния комитет на бежанците, който казва „Погледни бежанците с други очи“.

ПРОКУРОРЪТ– Уважаема госпожо Председател, считам жалбата за неоснователна, поради което предлагам да бъде оставена без уважение. Решението на интервюиращия орган считам за правилно и законосъобразно, поради което не са налице основанията за неговата отмяната и предлагам да бъде оставено в сила.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:26 часа.

Протоколът се изготви на 02.07.2020 година.

 

 

 

 

                                                                   

                                                        СЪДИЯ:                                                                                                      

  

 

 

                                                        Секретар: