П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 02.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на втори юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………..…….…

и прокурора ………………………………………………………..………...

сложи за разглеждане исково адм. дело № 383 по описа за 2020 г. ..…

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ………………………………….

на именното повикване в 10:40 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.А.Х., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв.М. Х., надлежно упълномощен с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Хасково, редовно призован, се представлява от юрк.В. В., редовно упълномощена по делото.

Адв.Х. – Да се даде ход на делото.

Юрк.В. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата против бездействие на кмета на Община Хасково за определяне на длъжностно лице по чл.223 от ЗУТ, вр. чл.157 от ЗУТ, вр. чл.7 от Наредба №3/31.07.2003 г.

Докладва свое определение от 03.06.2020 г. за насрочване на делото и разпределение на доказателствената тежест.

Докладва молба с вх.№2587/28.05.2020 г. на жалбоподателя, с която се представят писмени доказателства.

Докладва становище на процесуалния представител на ответника с вх.№3092/15.06.2020 г., в която се излагат съображения за недопустимост на подадената жалба (искова молба) и по съществото на правния спор. Прилага се пълномощно и съдебна практика.

Адв.Х. – Поддържам жалбата.

Не приемам твърдението на ответника, че жалбата е подадена преждевременно. На 14.04.2020 г. сме депозирали искането. Административният орган е следвало да се произнесе в 14-дневен срок, който изтича на 29-ти. Жалбата е от 28.04.2020 г., но и към настоящия момент нямаме действие, не е определено длъжностно лице, което да подпише протокол  Образец 2. А рискуваме да погасим вещното право за следващия месец, защото суперфицията е от м.август 2015 г., да се погаси в полза на собственика на земята.

По повод представените от ответника доказателства не възразявам да се приемат, но ще Ви моля когато обявим делото за решаване да прегледате внимателно кое е относимо към спора. В преписката, представена от Община Хасково, е видно, че има два проекта за гараж №4, като единият от тях е неотносим към спора. Твърдя, че схема №1 (лист 43 от делото), схема №2 (лист 44), схема №3 (лист 45) схема №4 (лист 46), схема №5 (лист 47), схема №6 (лист 48) са несъотносим икъм спора. Нашият гараж не влиза в тази редица въобще. Видно от договора за суперфиция, който е представен, и издаденото разрешение за строеж, както и представения одобрен инвестиционен проект, въз основа на който е издадено разрешението за строеж, процесната бъдеща застройка се ситуира на съвсем различно място от посочените цитирани схеми. Поземлен имот №39 се заключва от „В и К“ почти до АГО. Има и друг гараж №4, но за него не знам дали има издадено разрешение. Тези схеми не са съотносими към спора, тъй като точното местонахождение не съответства на това, за което на моя доверител е издадено разрешение за строеж. В края на краищата в инвестиционния проект е налице и ситуация, която фиксира точното място на бъдещия обект. Ситуацията е на лист 15, и специалният проект е одобрен за там.

Правя искане да бъде задължен ответникът по иска да представи одобрения инвестиционен проект, въз основа на който е издадено разрешение за строеж №242/25.07.2019 г., влязло в сила на 14.08.2019 г.

Юрк.В. – Оспорвам жалбата (според мен трябва да е искова молба). Моля да се приеме административната преписка, представена от административния орган, като заявявам, че тя е представена в цялост.

Поддържам становището за недопустимост на жалбата като считам, че съгласно константната съдебна практика на ВАС следва да се изчакат 14 дни от подаването до органа и след което да се предприемат действия по чл.256 от АПК. В становището алтернативно съм изложила и доводи за неоснователност, доколкото в чл.157, ал.6 от ЗУТ и чл.5, ал.4 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, административният орган няма задължение да изпрати такова лице, доколкото в двете цитирани разпоредби се повелява, че дори и да не бъде изпратено такова лице по чл.223, ал.2 от ЗУТ, то няма пречка да се подпише протокол 2 за откриване на строителна линия или строителна площадка. Това са ми доводите за недопустимост и неоснователност на иска.

По отношение на това дали е одобрен инвестиционният проект, кога е одобрен и в какъв вид е одобрен считам за ирелевантно, доколкото в настоящото производство не разглеждаме законосъобразност на ПУП или на разрешение за строеж, а бездействие на административен орган.

Адв.Х. – Не сме в административно производство и да гледаме обжалване на план за застрояване. В исково производство сме и издаденото разрешение за строеж във връзка с учредената суперфиция единствено и само обосновава правния интерес за завеждане на настоящия иск, нищо повече, и то оспорва вече бездействието от страна на административния орган да определи длъжностно лице по чл.223 от ЗУТ за парафиране на протокол Образец 2. Не приемам и становището на колежката, че неподписването на протокол от страна на длъжностно лице не било пречка. Считам, че законодателят и в частност Наредба №3 са предвидили изрично страните, които следва да парафират процесния протокол 2. Неподписването му от страна на административния орган или определено от него лице навяват извода за едно обосновано предположение за бездействие от негова страна.

Юрк.В. – Аз считам, че двете разпоредби, както в наредбата така и в ЗУТ, изрично предвиждат, че неявяването на това лице не е пречка за съставяне на този протокол №2 за откриване на строителна линия или строителна площадка.

Съдът, като взе предвид становищата на страните, намира, че следва да приеме като доказателство по делото писмените доказателства, представляващи административната преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№2139/07.05.2020 г., както и документите, представени от ищеца с молба вх.№2587/28.05.2020 г., поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№2139/07.05.2020 г. – от лист 5 до лист 65 от делото; договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя рег. №ОС-217/31.08.2015 г.; разрешение за строеж №242/25.08.2019 г.

Съдът намира, че предметът на настоящото производство попада в приложното поле на хипотезата на чл.256, ал.2 от АПК, а именно неизвършване на фактически действия, които административният орган е длъжен да извърши по силата на изрично предвидената разпоредба в ЗУТ - чл.223 във вр. чл.157 от ЗУТ и във вр. чл.7 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство. Имайки предвид, че законът предвижда неизвършването на тези действия да се оспорва в 14-дневен срок от подаване на искането за извършването им и фактът, че това искане за извършване на тези фактически действия от страна на органа с правомощия по цитираните по-горе разпоредби на ЗУТ и Наредба №3 е подадено на 14.04.2020, то към момента на подаване на искането по реда на чл.256 от АПК, 14-дневният срок за оспорване не е изтекъл. Искането за оспорване  неизвършването на фактически действия по реда на чл.256, ал.2 от АПК е подадено пред административния орган с входящ номер от 28.04.2020 г. Считано от 14.04.2020 г. срокът за оспорване изтича на следващия ден - 29.04.2020 г, който е присъствен ден - сряда, и следователно искането е подадено преждевременно, а настоящото   образувано административно производство следва да бъде прекратено поради преждевременно подаване на искането. С оглед изхода на производството и представения списък на разноски от страна на ответника, съдът намира за основателна претенцията на административния орган за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв., платимо от ищеца.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата (исковата молба) на М.А.Х., ЕГН **********,***, против бездействието на Кмета на Община Хасково за определяне на длъжностно лице по чл.223 от ЗУТ, вр. чл.157 от ЗУТ, вр. чл.7 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (приложения №2 и №2а), което да подпише посочения протокол, както и за определяне на срок за подписването му по искане №94 М-2900-3#1/14.04.2020 г.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по исково адм. дело №383 по описа на АдмС – Хасково за 2020 г.

ОСЪЖДА М.А.Х., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Община Хасково юрисконсултско възнаграждение в размер 100.00 (сто) лева.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес.

Заседанието приключи в 11:08 часа.

Протоколът се изготви на 02.07.2020 г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: