П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 02.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на втори юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………………

и прокурора ………………………………………………………..…….…..

сложи за разглеждане адм. дело № 272 по описа за 2020 г. ……………

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ………………………………….

на именното повикване в 10:15 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.И.Ю., редовно призована по ел. поща чрез процесуалния си представител, не се явява и не се представлява. От процесуален представител на същата - адв.Т.Т., е постъпила молба, в която не възразява да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Хасково, редовно призован по ел. поща, се представлява от юрк.Д. М., редовно упълномощен по делото.

Юрк.М. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва жалбата.

Докладва писмени доказателства, представляващи административната преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№1870/30.03.2020 г.

Докладва писмени бележки  от пълномощника на жалбоподателката с вх.№3592/02.07.2020 г., в които заявява, че поддържа жалбата. Прави доказателствено искане да бъде задължена Община Хасково да предостави информация дали е представен от тяхна страна сигнал до РП – Хасково или ОП – Хасково или РУ Хасково за неправомерни действия на техен служител, дали този сигнал се отнася за жалбоподателката и дали същата е засегнато лице от действията на описания служител. Прави се доказателствено искане за спиране на настоящото производство до постановяване на съдебен акт по адм. дело №1124/2020 г. по описа на ВАС. Излага становище по същество и прилага списък на разноските.

Юрк.М. – Считам жалбата за неоснователна. Моля да бъдат приети като доказателства по делото представените с административната преписка документи. Представям решение по адм. дело №686/2019 г. по описа на АдмС – Хасково.

Възразявам по направените доказателствени искания от пълномощника на жалбоподателката. По отношение на въпросната служителка – там се водят досъдебни производства, но по отношение на съвсем други лица, така, че няма отношение към настоящия казус. Нямаме отношение и по посочения номер дело на Върховен административен съд.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№1870/30.03.2020 г., както и решение по адм. дело №686/2019 г. по описа на АдмС – Хасково.

Съдът като взе предвид, че представеното решение по адм. дело №686/2019 г. по описа на АдмС – Хасково е влязло в сила и е с диспозитив „отхвърля жалбата  против заповед на кмета на Община Хасково“, както и видно от оспорената заповед е прекратено наемното правоотношение с жалбоподателката, намира, че следва да бъде изискано за прилагане към настоящото дело адм. дело №686/2019 г. по описа на АдмС – Хасково. От друга страна съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на жалбоподателката да уточни каква е връзката на посоченото адм. дело №1124/2020 г. по описа на ВАС с настоящото производство, както и какво е отношението на сочените обстоятелства относно извършени неправомерни действия от служител на Община Хасково към предмета на настоящия спор.

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№1870/30.03.2020 г. – от лист 26 до лист 27 от делото; решение №720/28.10.2019 г. по адм. дело №686/2019 г. по описа на АдмС – Хасково.

ИЗИСКВА за прилагане към настоящото дело адм. дело №686/2019 г. по описа на АдмС – Хасково.

 ДАВА възможност на жалбоподателката в 7-дневен срок от получаване съобщението на съда да уточни каква е връзката на посоченото адм. дело №1124/2020 г. по описа на ВАС с настоящото производство, както и какво е отношението на сочените обстоятелства относно извършени неправомерни действия от служител на Община Хасково към предмета на настоящия спор.

Юрк.М. – Нямам други доказателствени искания.

Съдът намира, че следва да отложи делото за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 10.09.2020 г. от 10:30 часа, за която дата страните да се считат уведомени от днес.

Да се изпрати съобщение до жалбоподателката за указанията на съда.

Заседанието приключи в 10:27 часа.

Протоколът се изготви на 02.07.2020 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: