П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 02.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на втори юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………..………

и прокурора ………………………………………………………..………..

сложи за разглеждане адм. дело № 375 по описа за 2020 г. ……..……

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ………………………………….

на именното повикване в 10:30 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Т.Т., редовно призован, не се явява и несе представлява в съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Директор ТД на НАП-Пловдив, редовно призован, се представлява от юрк.Л. Р., редовно упълномощена по делото с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

Юрк.Р. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва жалбата.

Докладва изпратената административна преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№2088/30.04.2020 г.

Докладва молба от жалбоподателя с вх.№3539/30.06.2020 г., в която заявява, че не може да се яви в съдебно заседание, да се даде ход на делото в негово отсъствие, поддържа жалбата, няма други доказателствени искания и излага съображения по съществото на спора.

Юрк.Р. – Поддържам становището на процесуалния представител на ТД на НАП – Пловдив като считам наведените доводи в жалбата на насрещната страна за неоснователни. Моля да приемете административната преписка, като считам, че същата е представена в цялост. Нямам доказателствени искания, няма да соча нови доказателства. Ние не прилагаме заповедта за започване на ревизия, понеже ние се позоваваме на искането на самия ревизиращ екип и в него е цитирана самата заповед за възлагане на ревизията.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№2088/30.04.2020 г., но счита, че административната преписка не е в цялост, тъй като не е приложено основанието за налагане на обезпечителните мерки в данъчното производство, а именно заповед за възлагане на ревизия № Р-16002619008091-020-001 от 11.12.2019 г., цитирана в искането, както и посочената в постановлението за налагане на предварителни обезпечителни мерки заповед за възлагане на ревизия №Р-16002619008091-020-002 от 16.03.2020 г., с която се удължава срокът на заповедта от 11.12.2019 г. Поради несъответствие между двете заповеди и неясното във фактическата обстановка относно налагане на обезпечителните мерки съдът намира, че следва да задължи ответника в 7-дневен срок от днес да представи по делото цитираните две заповеди, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с придружително писмо вх.№2088/30.04.2020 г. – от лист 12 до лист 38 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи по делото заповед за възлагане на ревизия № Р-16002619008091-020-001 от 11.12.2019 г. и заповед за възлагане на ревизия №Р-16002619008091-020-002 от 16.03.2020 г.

Юрк.Р. – Нямам други доказателствени искания.

За изискване и представяне на доказателства, които са част от административната преписка, съдът намира, че следва да отложи делото за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.10.2020 г. от 10:00 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени от днес.

Заседанието приключи в 10:37 часа.

Протоколът се изготви на 02.07.2020 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: