П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 02.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на втори юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………..………

и прокурора ………………………………………………………..………..

сложи за разглеждане адм. дело № 1411 по описа за 2019 г. …….……

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ………………………………….

на именното повикване в 11:08 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Л.Г., редовно уведомен, не се явява.

От процесуалния представител на същия – адв. Л. е постъпила молба, в която заявява, че не възразява да се даде ход на делото в тяхно отсъствие. Поради неизготвянето на съдебно-техническа експертиза същият моли делото да се отложи за друга дата.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Хасково, редовно уведомен, се представлява от юрк. В., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Т.А.А., редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от адв. О., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Т.Д.Я., редовно уведомена, не се явява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Е.К., редовно призован, не се явява.

От вещото лице е постъпила молба, в която заявява, че поради краткия срок от призоваването му до датата на съдебното заседание не е могъл да изготви заключение и моли делото да се отложи за по-късна дата.

Юрк. В.– С оглед редовното призоваване считам, че няма пречка за даване ход на делото.

Адв. О. – Моля да дадете ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Юрк. В.– На този етап нямам доказателствени искания. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Адв. О. – На този етап нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата за изготвяне на заключение по назначената съдебно-техническа експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 08.10.2020 г. от 10:15 часа, за която дата страните да се считат уведомени от днес.

Да се призове вещото лице.

Заседанието приключи в 11:11 часа.

Протоколът се изготви на 02.07.2020 г.

 

СЪДИЯ:

 

 

Секретар: