П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАЙГУХИ БОДИКЯН

                                          Членове:  ПЕНКА КОСТОВА

                                                          РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

 

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и  прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане АНД (К) № 323 по описа за 2020 година

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:11 часа се явиха:

 

 

                        КАСАТОРЪТ ТД „ЮЖНА МОРСКА“ КЪМ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ, редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от  гл. юрк. С., с пълномощно по делото. Същата е редовно уведомена по телефон.

                        ОТВЕТНИКЪТ М.А.М., редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представлява от адв. Л., с пълномощно по делото.

                        От пълномощника на ответника е постъпил списък за присъждане на разноски. За целта е приложен договор за правна помощ, фактура за изплатено възнаграждение по този договор.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурорът Елеонора Иванова.

                        ГЛ.ЮРК. С. – Да се даде ход на делото.

                        АДВ. Л. – Моля за ход на делото.

                        ПРОКУРОРЪТ – Считам, че няма пречки за даване ход на делото.

                        Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        ДОКЛАДВА се касационната жалба, в която не са направени доказателствени искания.

                        ДОКЛАДВА отговор на касационна жалба, който е без  доказателствени искания.

                        ГЛ.ЮРК. С. – Уважаеми административни Съдии, поддържам касационната жалба. Освен изложените в нея съображения, искам да допълня жалбата с още един мотив. Тъй като наказателното постановление е отменено, поради това че съдът е счел че Зам. Директорът на ТД Южна морска към агенция „Митници“ няма териториална компетентност да издаде това постановление, аз твърдя, че процесната транзитна операция, по която е констатирано отклонението на стоките, е завършена на митнически пункт „Капитан Андреево“ с несъответствие. Това действие е предало статут на съответното митническо учреждение на получаващо такова. В тази връзка представям извлечение от митническата информационна система за транзит, от която си вижда, че транзитната операция, със съответния номер има състояние-завършен транзит с несъответствие в получаващото митническо учреждение, и в клетката получаващо митническо учреждение е записан кода на МП „Капитан Андреево“ а именно BG001015. Моля това да бъде прието като доказателство по делото. Факта е съществувал, но дори и аз не бях уведомена, че тази транзитна операция е приключила. Вчера, разглеждайки материалите по делото, достигнах до този извод, и реших да изискам от колегите това извлечение. Оказа се, че същата действително е приключена. Тъй като другите стоки, които са били налични получателите им са пуснали молби. На 25.04.2019г. е установено че транзитната операция е приключена. Обстоятелството за мен е ново, тъй като от информационната системата се установява, че митническата операция е приключила на 25.04.2019г.  Ако знаех за това,  бих го писала в касационната жалба. Т.е съдът се е произнесъл, без да е имал това доказателство.                                  Възразявам срещу размера на предявения адвокатски хонорар. Няма да прилагам други доказателства.

                        АДВ. Л. – Считам, че съм редовно уведомена. Възразявам срещу приемането на това доказателство, с оглед че на отсрещната стана им е било известно още към момента на освобождаване на всички стоки, който момент е предхождащ издаването на санкционния акт.

                        ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

                        Относно представеното днес доказателство и неговата допустимост, Съдът намира, че преценката за компетентност на административния орган, издал оспореният акт е и служебна преценка, която същият извършва в хода на производство по делото. Представеното днес доказателство най-вероятно е било известно на касатора към момента на образуване на съдебните производства срещу оспореното наказателно постановление, но с оглед служебната преценка на съда и необходимостта от доказателства в тази посока, съдът приема тази разпечатка от Митническата информационна система за транзит, тъй като е единствено такова, даващо основание на съда да приеме компетентен ли е административния орган да издаде оспорения акт. Като взе предвид, че страните не  правят искания за събиране на други доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

                        ПРИЕМА разпечатка от  Митническа информационна система за транзит на Агенция „Митници“, представен от пълномощника на касатора.

                        Предвид изложеното, съдът

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        ГЛ. ЮРК. С. –  Уважаеми административни Съдии, моля да отмените решението на въззивния съд, и да постановите друго такова, с което да потвърдите изцяло издаденото НП. Съдът е отменил същото, единствено и само въз основа на извода, че издателят на НП не е имал териториална компетентност да стори това. И само на това основание е счел, че постановлението следва да бъде отменено. Изложила съм подробни съображения против решението на първоинстанционния съд, които моля да имате предвид. Освен тях във връзка с представеното днес доказателство, моля да имате предвид, че МП “Капитан Андреево“ е получил статута на получаващо митническо учреждение. Във връзка с това, на основание чл.232а ал.2 от ЗМ, като административно наказващ орган може да бъде разглеждан единствено Директорът или Зам. Директорът  на ТД Южна морска към агенция „Митници“, тъй като самият пункт е пряко подчинен на това ръководство. Отговор на въпроса: защо МП „Капитан Андреево“ е станал получаващо митническо учреждение, намираме в чл.37 ал.5 от Допълнение I от Конвенцията за общ транзитен режим, който гласи, че транзитната операция може да завърши и в друго митническо учреждение, различно от посоченото в нея. В този случай това учреждение става получаващо митническо учреждение. Същото е съдържанието и смъсъла на чл.278 §3 от Регламент 2447/2015г., за прилагане на Регламент 952/2013г. на Европейския Парламент, съгласно който текст отново при операция ТИР, може да завърши в друго митническо учреждение, което става получаващо такова. Ето защо считам, че решението на въззивната инстанция следва да бъде отменено, и да бъде прието, че Зам. Директорът на ТД Южна морска е имал правомощията и териториалната компетентност да издаде процесното НП.

                        По отношение на извършеното деяние и всички други детайли в НП, РС – Свиленград е изложил подробни мотиви, че би бил счел НП за правилно и законосъобразно, ако не липсваше този порок на териториалната компетентност. Моля да потвърдите наказателното постановление изцяло.

                        Оспорвам адвокатското възнаграждение. Моля то да бъде отхвърлено, или съобразено с наредбата за адвокатските възнаграждения. Считам същото за прекомерно.

                        АДВ. Л. – Уважаеми административни Съдии, моля да постановите съдебно решение, с което да оставите касационната жалба на ТД Южна морска без уважение и да я отхвърлите като неправилна, недоказана  и неоснователна. Моля да поставените решение, с което да потвърдите решението на         РС – Свиленград, като правилно, валидно и допустимо. С оглед представените днес доказателства считам, че същото е било известно към момента на съставяне на НП. Моля да ми присъдите направените разноски, като прилагам списък с разноски.                                                ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, с оглед представените в днешното съдебно заседание доказателства, намирам касационната жалба за основателна, поради което моля, да отмените решението на РС – Свиленград и потвърдите наказателното постановление.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 10:28 часа.

            Протоколът се изготви на  01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

                                                                                                 

 

             Секретар: