П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАЙГУХИ БОДИКЯН

                                          Членове:  ПЕНКА КОСТОВА

                                                           РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и  прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане АД  № 299 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Пенка Костова

на именното повикване в 10:34 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Т.З., редовно призован за днешното съдебно заседание, се явява лично и с адв. Б.Б., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

                        ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД, редовно уведомени на електронна поща за днешното съдебно заседание, с върнат отговор на 19.05.2020г., не изпращат процесуален представител.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурорът Елеонора Иванова.

                        АДВ. Б. – Моля да се даде ход на делото.

                        ПРОКУРОРЪТ – Считам, че няма пречки за даване ход на делото.

                        Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        ДОКЛАДВАТ се касационните жалби.

                        ДОКЛАДВА административната преписка, представена по настоящото дело по опис и постъпила в съда с писмо вх. № 1803/19.03.2020г.

                        ДОКЛАДВА разпореждане на АдмС – Хасково от 18.05.2020г. за насрочване на делото и разпределение на доказателствената тежест.

                        ДОКЛАДВА определение на настоящия състав, постановено на 18.05.2020г. за присъединяване на АД №319/2020г. по описа на АдмС – Хасково към настоящото дело.

                        ДОКЛАДВА административната преписка по присъединеното АД №319/2020г, представена по опис с писмо вх. № 1865/27.03.2020г.

                        АДВ. Б. – Поддържам касационните жалби. Моля да приемете всички писмени доказателства, приложени по двете дела. Други доказателства няма да соча.

                        ПРОКУРОРЪТ – Становище по основателността на жалбите ще взема в хода по същество. Да се приемат приложените доказателства.

                        Съдът намира, че следва да приеме като доказателства представените административни преписки по опис, изпратени от ответника с придружително писмо с рег. индекс ОбС-07-102#1/18.03.2020г. и придружително писмо с рег. индекс ОбС-07-106#1/26.03.2020г.,  водим от което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ПРИЕМА като доказателства по делото представените административни преписки по опис, изпратени от ответника с придружително писмо с рег. индекс ОбС-07-102#1/18.03.2020г. и придружително писмо с рег. индекс ОбС-07-106#1/26.03.2020г.  

                        Адв. Б. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

                        ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

                        Като взе предвид, че страните не  правят искания за събиране на други доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        Адв. Б.Б. – Уважаеми административни Съдии, моля да уважите жалбите на моя доверител. Поддържам всички съображения изложени в тях. Считам, че обжалваните текстове, както и самият подзаконов нормативен акт са приети при съществени процесуални нарушения, а именно: неспазване на процедурните правила на чл.2а и чл.28 от ЗНА действали към 29.04.2004г., датата на издаване на наредбата, включително и на оспорената част. Също така, поддържам съображението си, че материята е уредена в акт в по-висша степен, а именно - ЗДвП. Предвид всички тези съображения, посочени в двете жалби, моля да отмените обжалваните текстове и да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски.

                        ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам оспорването за основателно и предлагам да бъде уважено.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 10:41 часа.

            Протоколът се изготви на  01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

                                                                                                 

 

             Секретар: