П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАЙГУХИ БОДИКЯН

                                          Членове:  ПЕНКА КОСТОВА

                                                          РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

 

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и  прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане АНД (К) № 337 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Пенка Костова

на именното повикване в 10:53 часа се явиха:

 

 

                        КАСАТОРЪТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД – ПЛОВДИВ, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не се явяват и не изпращат  представител.

                        ОТВЕТНИКЪТ АЛЛЕГРО 2005 ЕООД – ЛЮБИМЕЦ, редовно призовани за днешното съдебно заседание на 08.05.2020г., чрез процесуалния си представител адв. В.Ч., не се явяват, не се представляват.

                        От пълномощника на ответника е постъпила молба с вх. №3536/30.06.2020г., в която същият твърди, че е ангажиран и няма да се яви на днешното съдебно заседание. Моли да бъде даден ход на делото. Излага съображение по съществото на спора.  Моли за присъждане на адвокатски разноски.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурорът Е.Иванова.

                        ПРОКУРОРЪТ – Считам, че няма пречки за даване ход на делото.

                        Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        ДОКЛАДВА се касационната жалба.

                       ДОКЛАДВА разпореждане на АдмС – Хасково от 07.05.2020г. за насрочване на делото, разпределение на доказателствената тежест.

                        ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

                        Като взе предвид, че страните не  правят искания за събиране на други доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

 

                        ПРИЛАГА към настоящото дело АНД 7/2020г. по описа на РС – Свиленград, ведно с всички класирани към делото писмени доказателства.

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.   

                        ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, намирам касационната жалба за неоснователна, а решението на РС – Свиленград за правилно и законосъобразно, и като такова, предлагам да бъде оставено в сила.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 10:56 часа.

            Протоколът се изготви на  01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

                                                                                                 

 

             Секретар: