П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАЙГУХИ БОДИКЯН

                                          Членове:  ПЕНКА КОСТОВА

                                                          РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

 

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и  прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане АНД (К) № 345 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Пенка Костова

на именното повикване в 10:57 часа се явиха:

 

 

                        КАСАТОРЪТ „ТРАШ ЕКО ПАК“ ЕООД и ОТВЕТНИК по касационната жалба, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не се явяват, не се представляват.        

           КАСАТОРЪТ РИОСВ – ХАСКОВО и ОТВЕТНИК, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не се явяват, не се представляват.

          От процесуалния представител на същия е постъпила молба с вх.№3548/01.07.2020г., в която заявява невъзможност да се яви на днешното съдебно заседание. Няма възражение за даване ход на делото, поддържа касационната жалба. Излага съображения по съществото на спора.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурорът Е. Иванова.

                        ПРОКУРОРЪТ – Считам, че няма пречки за даване ход на делото.

                        Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        ДОКЛАДВА се касационната жалба с вх.№1994/2020г., в която не са направени доказателствени искания.

                       ДОКЛАДВА се касационна жалба с вх.№2051/21.02.2020г. на втория касатор-ответник, в която също не са направени доказателствени искания.

                       ДОКЛАДВА свое Разпореждане от 07.05.2020г. за насрочване на делото и разпределение на доказателствената тежест. Производството е образувано по две касационни жалби.

                        ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

                        Като взе предвид, че страните не  правят искания за събиране на други доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

                       ПРИЛАГА към настоящото дело АНД №547/2019г., по описа на РС Димитровград, ведно с всички класирани към делото писмени доказателства.            

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.   

                       

                        ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам касационните жалби за неоснователни. Моля да оставите в сила решението на РС – Димитровград, като правилно и законосъобразно.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 10:59 часа.

            Протоколът се изготви на  01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

                                                                                                 

 

             Секретар: