П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАЙГУХИ БОДИКЯН

                                          Членове:  ПЕНКА КОСТОВА

                                                          РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

 

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и  прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане АНД (К) № 442 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Пенка Костова

на именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

 

                        КАСАТОРЪТ Н.Р.Х., редовно уведомен за днешното съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. С. по телефон, не се явява и не се представлява.

           От същия е постъпило писмено становище с вх. №3014/11.06.2020г., в което моли да се даде ход на делото. Излага и съображения по съществото на спора.

                        ОТВЕТНИКЪТ РУ ХАРМАНЛИ КЪМ ОД НА МВР ХАСКОВО, редовно уведомен на имейл адрес на 09.06.2020г.  за днешното съдебно заседание, не изпраща представител.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно уведомени за днешното съдебно заседание, се явява прокурорът Е. Иванова.

                        ПРОКУРОРЪТ – Считам, че няма пречки за даване ход на делото.

                        Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        ДОКЛАДВА се касационната жалба.

                        ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

                        Като взе предвид, че страните не  правят искания за събиране на други доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

                        ПРИЛАГА към настоящото дело АНД №489/2019 по описа на РС – Харманли, ведно с всички класирани към него писмени доказателства.

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

                        ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам касационната жалба за неоснователна. Възраженията, които са били направени в същата са идентични с направените такива пред въззивната инстанция, която е дала мотивирани отговори. С оглед на това предлагам да оставите в сила атакуваното решение,  като правилно и законосъобразно.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 11:02 часа.

            Протоколът се изготви на  01.07.2020 година.

 

                                        

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                     

 

Секретар: