П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАЙГУХИ БОДИКЯН

                                          Членове:  ПЕНКА КОСТОВА

                                                           РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

 

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и  прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане АНД (К) № 193 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Пенка Костова

на именното повикване в 11:03 часа се явиха:

 

 

 

 

                        КАСАТОРЪТ Р.Ж.М., редовно призован на 21.05.2020г. за днешното съдебно заседание, не  се явява, не се представлява.

                   ОТВЕТНИКЪТ ОД НА МВР – ХАСКОВО, редовно уведомен от предходно съдебно заседание на електронен адрес, не изпраща процесуален представител.                                     

         ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно уведомени от предходно съдебно заседание, се явява прокурорът Е. Иванова.

                   ПРОКУРОРЪТ – Няма пречки за даване ход на делото.

                   Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                   ДОКЛАДВА касационната жалба, с която не се правят доказателствени искания.

                   ДОКЛАДВА Разпореждане от 27.02.2020г. за насрочване на делото и разпределение на доказателствената тежест.

                   ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

                   Като взе предвид, че от страните не се правят искания за събиране на други доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И:

                   ПРИЛАГА към настоящото дело АНД №536/2019г. по описа на РС – Димитровград, ведно с всички класирани към делото писмени доказателства.

                   ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.                                                           

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам доводите изложени в касационната жалба за неоснователни, а решението на РС – Димитровград  като правилно и законосъобразно, поради което предлагам да бъде оставено в сила.

                   Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                   Заседанието приключи в 11:05 часа.

         Протоколът се изготви на  01.07.2020 година.

 

                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

 

                                                                                  

 

             Секретар: