П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАЙГУХИ БОДИКЯН

                                          Членове:  ПЕНКА КОСТОВА

                                                          РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

 

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и  прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане АНД (К) № 362 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 11:06 часа се явиха:

 

                        КАСАТОРЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА“ КЪМ ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - ХАСКОВО редовно уведомен за днешното съдебно заседание, не се явяват.  Представляват се от ст. юрк. К. Г. с представено днес пълномощно.  

                        ОТВЕТНИКЪТ „ХЕКСАЛА“ ООД гр. София, редовно уведомен на електронен адрес за днешното съдебно заседание, с върнат отговор на 29.05.2020г., се представлява от адв. К. Г. преупълномощен от адв. Ц.П., с пълномощно от първата инстанция.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, се явява прокурорът Иванова.

                       Ст. юрк. Г. – Да се даде ход на делото.

                       Адв. Г. – Да се даде ход на делото.

                        ПРОКУРОРЪТ – Считам, че няма пречки за даване ход на делото.

                        Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        ДОКЛАДВА се касационната жалба, без направени доказателствени искания.

                       ДОКЛАДВА и отговор на касационната жалба от ответника по настоящото дело, в който няма направени доказателствени искания.

                        Ст. юрк. Г. – Поддържам касационната жалба. Нямаме други искания.

                        Адв. Г. – Поддържам отговора на касационната жалба. Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да представям писмени доказателства.

                        ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

                        Като взе предвид, че страните не  правят искания за събиране на други доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

                        ПРИЛАГА към настоящото дело АНД №9/2020г. по описа на РС -Свиленград, ведно с всички приложени към него писмени доказателства.

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.   

 

Ст. юрк. Г. – Уважаеми административни Съдии, моля да постановите решение с което да отмените решението на РС – Свиленград като неправилно и незаконосъобразно. Моля да постановите друго такова, с което да потвърдите издаденото наказателно постановление, като правилно и законосъобразно, по съображения, подробно изложени в касационната жалба. Ако решите да уважите същата, Ви моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение. В случай на искане от ответната страна за присъждане на разноски, ако прецените моля да присъдите такива в минимален размер, като възразявам за тяхната прекомерност.

Адв. Г. – Уважаеми административни съдии, моля да се произнесете с решение, с което да оставите без уважение подадената касационна жалба и да потвърдите решението на първата инстанция, като правилно и законосъобразно. Моля да ми бъдат присъдени сторените по делото разноски пред настоящата инстанция за заплатено адвокатско възнаграждение, за което са представени доказателства - договор, фактура и банкови платежни документи.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, моля да оставите в сила решението на РС – Свиленград като правилно и законосъобразно.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 11:11 часа.

            Протоколът се изготви на  01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

                                                                                                 

 

             Секретар: