П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАЙГУХИ БОДИКЯН

                                          Членове:  ПЕНКА КОСТОВА

                                                           РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

 

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и  прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане АНД (К) № 452 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 11:13 часа се явиха:

 

 

 

 

                        КАСАТОРЪТ ЕТ „ВИК Н. Б.“, редовно уведомен за днешното съдебно заседание,  се представлява от адв. Е., с  пълномощно по делото. Същата е редовно уведомена на електронна поща, с върнат отговор на  15.06.2020г.

                        ОТВЕТНИКЪТ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – ХАСКОВО, редовно уведомен за днешното съдебно заседание по електронна поща, с върнат отговор на 17.06.2020г., не изпращат процесуален представител.                                                                     ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурорът Елеонора Иванова.

                        Адв. Е. – Да се даде ход на делото.

                        ПРОКУРОРЪТ – Няма пречки за даване ход на делото.

                        Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        ДОКЛАДВА се касационната жалба, без направени доказателствени искания.

                        ДОКЛАДВА разпореждане на АдмС – Хасково от 12.06.2020г., за насрочване на делото, разпределение на доказателствената тежест.

                        Адв. Е. – Поддържам касационната жалба. Нямам доказателствени искания.

                        ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

                        Като взе предвид, че от страните не се правят искания за събиране на други доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

                        ПРИЛАГА към настоящото дело АНД 48/2020г., по описа на РС – Хасково, ведно с всички приложени към него писмени доказателства.

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        Адв. Е. – Уважаеми административни Съдии, в обобщение на всичко изложено в касационната жалба, бих искала да кажа, че в хода на АНП са допуснати редица нарушения от категорията на съществените, които не са взети предвид от първоинстанционния съд. В частност, описаният  фактическия състав на нарушението не съответства на посочения за нарушен законов член. Също така, нито АУАН, нито акта за установяване на административно нарушение, нито наказателното постановление, съдържат в пълнота законовите разпоредби, които се твърди, че са нарушени. Нещо повече, цитира се цяла  наредба, без да е конкретизирано точното изискване, като в същото време се цитира наредба по несъществуващ член. Предвид горното, считам, че всичко това е незаконосъобразно и не е взето под внимание от първоинстанционния съд. Това е довело до опорочаване на административно наказателното производство. В същото време контролните органи съставили акт за установяване на административно нарушение, са извършили едно незадълбочено и непълно изследване на всички обстоятелства по делото, в резултат на което липсват  анализ и доказателства на основни елементи от фактическия състав на твърдяното нарушение. В същото време е направена и неправилна квалификация на извършвания превоз. Всички тези пропуски не са обсъдени от първоинстанционния съд, който с непълни и недокрай изчерпателни мотиви е утвърдил една незаконосъобразна практика на Автомобилна администрация Хасково, по налагане на конкретното административно нарушение. В този смисъл Ви моля, след като се запознаете с всички обстоятелства и доказателства по делото, да вземете предвид и нашите твърдения, и да постановите решение, с което да отмените първоинстанционното решение и съответното наказателно постановление.                                                                 

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам  решението на РС – Хасково за  правилно и законосъобразно, поради което предлагам да бъде оставено в сила.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 10:17 часа.

            Протоколът се изготви на  01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                 

 

             Секретар: