П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАЙГУХИ БОДИКЯН

                                          Членове:  ПЕНКА КОСТОВА

                                                          РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

 

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и  прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане АНД (К) № 294 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 11:18 часа се явиха:

 

 

                        КАСАТОРЪТ „РОТА ТРЕЙД“ ООД, редовно призовани за днешното съдебно заседание на 28.05.2020г. чрез процесуалния си представител адв. Е.Г.. Същата е уведомена на електронната си поща, с върнато потвърждение на 01.06.2020г., не се явяват и не се представляват.

                        ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ – ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представлява от юрк. К. Г. надлежно упълномощена по делото.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурорът Е. Иванова.

                        Юрк. Г. –  Да се даде ход на делото.

                       ПРОКУРОРЪТ – Считам, че няма пречки за даване ход на делото.

                        Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        ДОКЛАДВА касационната жалба, с която не се правят доказателствени искания.

                       ДОКЛАДВА Определение на съда от 14.05.2020г. за конституиране на страни, насрочване на делото и разпределение на доказателствената тежест.

                        Юрк. Г. – Оспорваме касационната жалба. Моля да оставите същата без уважение.

           Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

                        ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

                        Като взе предвид, че страните не  правят искания за събиране на други доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

                        ПРИЛАГА към настоящото дело АНД 87/2019г. по описа на РС – Ивайловград, ведно с всички класирани към делото писмени доказателства.

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.   

                        Юрк. Г. – Уважаеми административни Съдии, считам решението на РС – Ивайловград за правилно и законосъобразно. Моля да оставете същото в сила и да потвърдите по същество наказателното постановление. Моля и за присъждане на  юристконсулско възнаграждение.

                        ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам доводите изложени в касационната жалба за неоснователни, поради което предлагам да оставите в сила решението на РС – Ивайловград като правилно и законосъобразно.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 11:20 часа.

            Протоколът се изготви на  01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

                                                                                                 

 

             Секретар: