П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАЙГУХИ БОДИКЯН

                                          Членове:  ПЕНКА КОСТОВА

                                                           РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

 

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и  прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане АНД (К) № 317 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 11:21 часа се явиха:

 

 

 

 

                        КАСАТОРЪТ А.Д.Х., редовно призован по телефон на 29.05.2020г. за днешното съдебно заседание чрез процесуален представител, се представлява от адв. Д. с пълномощно представено днес.

                   ОТВЕТНИКЪТ ОД НА МВР – ХАСКОВО СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“, редовно призовани на електронен адрес за днешното съдебно заседание, с върнато потвърждение на 28.05.2020г., не изпращат процесуален представител.                                    

                   ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурорът          Елеонора Иванова.     

                   АДВ. Д. – Считам, че съм редовно уведомен. Моля за ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Няма пречки за даване ход на делото.

                   Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                   ДОКЛАДВА касационната жалба, в която няма направени доказателствени искания.

                   ДОКЛАДВА свое Определение от 14.05.2020г., за конституиране на страни, насрочване на делото и разпределение на доказателствената тежест.

                   АДВ. Д. – Уважаеми административни Съдии, извършвам корекция на касационната си жалба. Моля да отмените решението на РС - Хасково, но само в частта, с която потвърждава Наказателно постановление №19-1253-000479/03.09.2019г. В същото, на основание чл.174, ал.3 предложение I-во от ЗДвП, на жалбоподателя А.Х. е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000лв. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца. Моля да потвърдите останалата част от решението. Твърдя, че за нас не е налице правен интерес от оспорване на решението в отменената част на НП.

                   С оглед извършеното изменение на касационната жалба, в настоящото производство, съдът приема, че предмет на настоящото производство е Решение №33/10.02.2020г. на РС – Хасково, постановено по АНД №1373/2019г. в частта, с която потвърждава Наказателно постановление №19-1253-000479/03.09.2019г. на Началник сектор „ПП“ към ОДМВР –Хасково, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                   ДОПУСКА изменение в касационната жалба, така както бе заявено от процесуалния представител на касатора, а именно: предмет на настоящото производство е решение №33/10.02.2020г. на РС Хасково, постановено по АНД №1373/2019г., в частта, в която с оспореното решение е потвърдено НП от 03.09.2019г. на Началник сектор ПП към ОДМВР Хасково.

                   АДВ. Д. – Нямам други доказателствени искания.

                   ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

                   Като взе предвид, че от страните не се правят искания за събиране на други доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И:

                   ПРИЛАГА към настоящото дело АНД №1373/2019г., по описа на РС – Хасково, ведно с всички приложени към него писмени доказателства.

                   ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                   АДВ. Д. –  Уважаеми административни Съдии, моля да отмените Решение №33/10.02.2020г. постановено по АНД №1373/2019г. на РС – Хасково в частта, в която се потвърждава НП №19-1253-000475/03.09.2019г., с което на основание чл.174 ал.3 предложение I-во от ЗДвП, на жалбоподателя А.Д.Х. е наложено административно наказание  глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца. Моля да потвърдите останалата част от решението. Същото е неправилно и необосновано, и е в противоречие с процесуалния и материалния закон. Подробни съображения съм изложил в касационната жалба и няма да соча други обстоятелства и факти. Моля да ми бъдат присъдени адвокатски разноски по делото. Моля за решение в този смисъл.

                   ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам  решението на РС – Хасково в атакуваната част за правилно и законосъобразно, поради което предлагам да бъде оставено в сила.

                   Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                   Заседанието приключи в 11:32 часа.

         Протоколът се изготви на  01.07.2020 година.

 

                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

 

                                                                                  

 

             Секретар: