П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАЙГУХИ БОДИКЯН

                                          Членове:  ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                                           РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

 

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и  прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане АД (К) № 165 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 11:32 часа се явиха:

 

 

                        КАСАТОРЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ – СОФИЯ, редовно уведомени на електронен адрес за днешното съдебно заседание, с върнат отговор от 17.06.2020г., не се явява, не се представлява.

                        ОТВЕТНИКЪТ Д.Ю.Д., редовно призовани за днешното съдебно заседание, не се явява. Представлява се от адв. Б.. Същата е уведомена на електронен адрес, с върнат отговор.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурорът Е. Иванова.

                       Адв. Б. –Да се даде ход на делото.

                        ПРОКУРОРЪТ – Считам, че няма пречки за даване ход на делото.

                        Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        ДОКЛАДВА Определение от 11.06.2020г. за отменяне на определение за даване ход по съществото на спора и насрочване за ново съдебно заседание, поради отвод на член от състава.  

            ДОКЛАДВА касационна жалба.  

           ПРИЛАГА към настоящото производство всички писмени доказателства приложени в кориците на исково административно дело №197/2018г. по описа на АдмС – Хасково.

                        Адв. Б. – Оспорвам касационната жалба. Нямам искания за събиране на доказателства.

                        ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

                        Като взе предвид, че страните не  правят искания за събиране на други доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.   

                        Адв. Б. – Уважаеми административни Съдии, считам касационната жалба за допустима, но неоснователна. При постановяване на първоинстанционното решение, Съдът не е допуснал нарушения, представляващо касационно основание за неговата отмяна.   Поради което Ви моля, да оставите в сила същото. Представила съм и писмени бележки, които моля да имате предвид при постановяване на решението.

                        ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам обжалваното решение за правилно и законосъобразно, поради което предлагам да бъде оставено в сила.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 10:36 часа.

            Протоколът се изготви на  01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

                                                                                                 

 

             Секретар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л

 гр. Хасково, 03.06.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на трети юни през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ХАЙГУХИ БОДИКЯН

                                                    Членове:      1. ПЕНКА КОСТОВА

                                                                                            2. РОСИЦА ЦИРКАЛЕВА-ИВАНОВА

 

                                           

При участието на секретаря Диана ДИНКОВА

и  прокурора Цвета ПАЗАИТОВА

сложи за разглеждане КАД № 165 по описа за 2020 година

докладвано от чл.съдия Росица ЧИРКАЛЕВА-ИВАНОВА

На именното повикване в 11.34 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“ - София, редовно призован за днешното съдебно заседание на имейл адрес на 21.05.2020, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Д. Юлиянов Д., редовно уведомен по телефон на 21.05.2020 г., чрез адв.Б.-К., не се явява. Същият се представлява от адв.Б.-К., назначена от съда за негов процесуален представител по реда на ЗПП.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор ПАЗАИТОВА.

АДВ.Б.-К. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА се касационната жалба.

АДВ.Б.-К. – Поддържам касационната жалба. Нямам искания за събиране на други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ –  Нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че следва да приложи по делото писмените доказателства, съдържащи се в исково адм. дело № 197/2018 г. по описа на АдмС – Хасково и като взе предвид, че от страните не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА към настоящото дело - писмените доказателства, съдържащи се в исково адм. дело № 197/2018 г. по описа на АдмС – Хасково.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ.Б.-К. – Уважаеми административни съдии, считам подадената касационна жалба за допустима, но неосвателна.

При постановяване на първоинстанционното решение съдът не е допуснал нарушения, представляващи касационни основания  за неговата отмяна, поради което моля да оставите в сила решението на съда. Представям Ви и писмени бележки, които моля да приемете.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни съдии, считам касационната жалба за неоснователна и като такава моля да я оставите без уважение, а съдебното решение като правилно и законосъобразно, предлагам да бъде оставено в сила.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11.36 часа.

Протоколът се изготви на 03.06.2020 година.