П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАЙГУХИ БОДИКЯН

                                          Членове:  ПЕНКА КОСТОВА

                                                          РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА-ИВАНОВА

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане Адм.дело № 116 по описа за 2020 година

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:29 часа се явиха:

 

ЗА ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно уведомени от предходното съдебно заседание, се явява прокурор Елеонора Иванова.

ОТВЕТНИКЪТ по протеста ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАМБОЛОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

            Водим от горното, съдът  

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            ДОКЛАДВА молба от ответника, постъпила в съда с вх.№ 3169/17.06.2020 г., в която се твърди, че оспорената Наредба № 2 за пожарна безопасност на територията на Община Стамболово е отменена изцяло. Към молбата се прилага като доказателство Решение № 44/06.03.2020 г. на Общински съвет – Стамболово.

            ПРОКУРОРЪТ – Моля да приемете така представеното от ответника доказателство. С оглед отмяната на Наредба № 2 за пожарна безопасност на територията на Община Стамболово считам, че подаденият протест от Окръжна прокуратура – Хасково се явява без предмет, поради което го оттеглям и моля производството по делото да бъде прекратено.

            Съдът намира, че следва да приеме като писмено доказателство по делото изпратеното от ответника Решение № 44/06.03.2020 г. на Общински съвет – Стамболово и предвид изявлението на оспорващия окръжен прокурор, че оттегля оспорването счита, че са налице основанията на чл. 159, т.8 от АПК, поради което постъпилият протест следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИЕМА като доказателство по делото Решение № 44/06.03.2020 г. на Общински съвет – Стамболово.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково срещу Наредба № 2 за пожарна безопасност на територията на Община Стамболово / алтернативно срещу чл. 56, ал. 2 относно „…кмета на общината…“ от Наредба № 2 за пожарна безопасност на територията на Община Стамболово. 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 116/2020 г. по описа на АдмС – Хасково.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седемдневен срок, считано от днес за ОП – Хасково, а за Общински съвет – Стамболово, считано от съобщаването му.  

            Заседанието приключи в 10:33 часа.

            Протоколът се изготви на 24.06.2020 година.

 

 

 

 

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

             Членове: 1.

 

 

                              2.                                                                         

 

 

                                                                                             Секретар: