П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХАЙГУХИ БОДИКЯН

                                                            Членове: ПЕНКА КОСТОВА

                                                                             РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и  прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане АНД (К) № 312 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Пенка Костова

на именното повикване в 10:41 часа се явиха:

 

                        ВНОСИТЕЛЯТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО редовно призовани за днешното съдебно заседание,  се представляват от прокурор Елеонора Иванова.

                        ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР - Хасково Сектор „Пътна Полиция“, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 18.05.2020г., не изпраща представител.

                        ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Н.К., не се явява - нередовно призован за днешното съдебно заседание. Призовката до същия е изпратена в гр.С., на адрес посочен в административната преписка. Съдът е извършил справка за постоянен адрес на заинтересованата страна и е установил, че адреса съвпада с посочения по делото. Призовката не е връчена редовно, тъй като адреса е посетен многократно от призовкар, но никой не е осигурил достъп до жилището.

                        ПРОКУРОРЪТ – С оглед нередовното призоваване на заинтересованата страна, моля да не давате ход на делото.

                        Съдът намира, че е на лице нередовна процедура по призоваване на заинтересованата страна. Изложеното е видно от неколкократните посещения, извършени от призовкар на посоченият адрес в гр.*********. Налице са основания за призоваване по чл.18а, ал.9 от АПК, а именно: лицето не може да бъде намерено на адреса и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, съобщаването се извършва чрез залепване на Уведомление на вратата или на видно място около нея. В съобщението да се посочи, че книжата са оставени в канцеларията на съда по призоваване и могат да се получат в едноседмичен срок. В уведомлението да бъде отбелязано, че книжата се считат за връчени след изтичане на срока за получаването им от канцеларията на съда. В АдмС – Хасково да бъде върнато копие от уведомлението, в което да бъдат отбелязани изпълнени изискванията за връчване по чл. 18а, ал. 9 от АПК, във връзка с чл. 47 от ГПК.

                        Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

                        НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                       ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.10.2020г. от 10:30ч., за която дата редовно призованите страни да се считат уведомени. Да се призове заинтересованата страна по реда на чл.18а, ал.9 от АПК.

                        Заседанието приключи в 10:52 часа.

            Протоколът се изготви на  01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

                                                                                                 

 

             Секретар: