П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 02.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на втори юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

                                                               Членове:        

 

                                  

При участието на секретаря Дорета А.

и  прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 1140 по описа за 2018 година 

докладвано от съдия Ива Байнова

на именното повикване в 11.52 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ“ (ПРО) ЕАД - София, уведомен от предходното съдебно заседание, се представлява от юриск. Т., с пълномощно от преди.

                        ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА КМЕТ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, уведомен от предходното съдебно заседание, се представлява от адв. В., с пълномощно от преди.

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.А.Г., редовно призована, не се явява.

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.С.Г., редовно призован, не се явява.

                        Юриск. Т. – Да се даде ход на делото.

                        Адв. В. – Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се представени от страните оферти във връзка с необходимостта от извършване на лабораторни изпитвания и изследвания, необходими за изготвяне на заключението по допуснатата комплексна съдебно-техническа експертиза.

                        Юриск. Т. – Поддържаме искането за експертиза. Представили сме и оферти. С оглед свършеното от вещото лице, което е поело ангажимента да свърши съответната работа в настоящото производство, моля да вземете предвид, че считаме, че водещият експерт е инженер-конструктора. Същият определя методологията, по която да се изследва сградата, местата от които да се вземат пробите и след техния анализ дава заключение за състоянието на сградата. С оглед на това считам, че същият се явява водещ експерт. Подборът на оферти от лаборатории, които да правят изследванията, считам, че трябва да стане с присъствието, мнението и отношението на такъв водещ експерт. Към настоящия момент същият не се явява в съдебно заседание, за да чуем неговото мнение по различните оферти, за да можем да се спрем на оферта за лабораторен анализ.

                        Считаме, че внесената оферта от ответника в частта конструкция е нереално занижена. Невъзможно е работата на поне трима висококвалифицирани специалисти за няколко дни, да бъдат покрити с подобни разходи. Считаме, че водещ признак трябва да е качеството на експертизата и както знаем от пазарната икономика, за да получиш качествен продукт, трябва да си платиш една нормална цена. Занижените цени за нас са показател за недотам качествена работа.

                        Адв. В. – Уважаема госпожо Съдия, във връзка с дадените указания от предходното съдебно заседание, Община Минерални бани предостави на съда две оферти, като при представянето на офертите сме се водили от изискванията и поставените задачи на жалбоподателя към експертизата, както и от условието експертизите да се извършат от сертифицирани организации или физически лица, какъвто е случаят с инженер-геолога. Във връзка с това, че експертизата се изисква от жалбоподателя, а становището на Община Минерални бани изначално е, че оспорваме исканата експертиза с поставените задачи, и с оглед на факта, че ние сме изпълнили разпореждането на съда, предоставяме на съда възможност да определи как да бъде извършена експертизата, кое от вещите лица или съответно съдът да вземе отношение коя лаборатория ще извърши изпитванията на бетона и арматурите, и коя лаборатория ще извърши геоложкото проучване и анализ.

                        Госпожо Съдия, мисля, че е необходимо да се укаже на вещите лица преди явяване в съдебно заседание, да се запознаят със самата сграда визуално, защото след като ще се определя методиката, съответно пробите и от къде ще се изтеглят, е добре те да я видят визуално, за да могат да се ориентират и за въпросите, които ние ще им зададем. Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

                        Юриск. Т. – Считам, че задължително вещото лице трябва да види сградата, за да изготви заключение и това е напълно ясно, но тук имам предвид, че това, което Вие постановихте, го считам като едно предварително приемане на вършене на работа по експертизата – дали вещото лице може, наема се и ще представи качествен продукт, а не вече да обсъждаме самата експертиза, в частност ключовата за експертизата методология. Това първоначално явяване на вещите лица е, за да се види дали ще свършат работа или не и дали ще я свършат с тези лаборатории, както и какво смятат за самите лаборатории и оферти. Други искания нямам.                 

                        Съдът като взе предвид становищата на страните и възникналият спор относно стойността на предложената оферта за изпитване в частта конструкция и строителни материали на процесната сграда, намира, че е необходимо вещите лица да се явят лично в съдебно заседание, с оглед даване възможност на страните да им зададат уточняващи въпроси за изясняване на методологията и необходимият брой изпитвания и изследвания.  В тази връзка следва да се укаже на вещите лица, че преди явяването им в следващото съдебно заседание е необходимо да посетят на място процесния обект. Ето защо следва делото да се отложи за друга дата, като след изслушване на вещите лица и становищата на страните, съдът ще се произнесе по определяне на конкретните лаборатории, които да извършат необходимите изследвания и изпитвания.

                        Водим от горното, съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

 

                        ЗАДЪЛЖАВА вещите лица да се явят лично в следващото съдебно заседание с оглед даване възможност на страните да им зададат уточняващи въпроси за изясняване на методологията и необходимият брой изпитвания и изследвания, като в тази връзка им УКАЗВА, че преди явяването им е необходимо да посетят процесния обект на място.  След изслушване на вещите лица и становищата на страните, съдът ще се произнесе по определяне на конкретните лаборатории, които да извършат необходимите за нуждите на комплексната експертиза изпитвания и изследвания.  

                        ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.07.2020 г. от 11.30 часа, за която дата страните да се считат уведомени. Да се призоват вещите лица, като в призовките им се впишат указанията на съда.   

                        Заседанието приключи в 12.26 часа.

                        Протоколът се изготви на 02.07.2020 година.

 

 

 

     СЪДИЯ:

 

 

 

                                     

     Секретар: