П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 03.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на трети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

сложи за разглеждане адм.дело № 1164 по описа за 2019 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.Д., уведомен при условията на чл.138, ал.2 от АПК, не се явява, представлява се от адв. Т., надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ – ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП, уведомен при условията на чл.138, ал.2 от АПК, не се явява, представлява се от гл. юрк. Г., надлежно упълномощена по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.П.Д., уведомена от предходно съдебно заседание, налице.

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. ЮРК. Г.: Моля да бъде даден ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че в законоустановения срок по делото е постъпило писмено заключение с вх. №3429/25.06.2020 г. от вещото лице Р.П.Д. по назначената съдебно-счетоводна експертиза, предвид което намира, че не са налице процесуални пречки за изслушването му в днешното съдебно заседание.

СЪДЪТ пристъпи към снемане самоличността на вещото лице, както следва:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.П.Д.снета самоличност. Предупредена за отговорността по чл.291 от НК. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Пристъпи се към разпит на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.П.Д.: Поддържам заключението, което съм изготвила.

АДВ. Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

ГЛ. ЮРК. Г.: Аз имам няколко въпроса към вещото лице.

Защо разделяте приходите от паричните преводи, след като лицето М. М. има пълномощно от С.Д. да получава суми за негова сметка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.П.Д.: В документите и материалите на ревизионното производство прочетох коментар, в който се казва, че С.Д. е имал регистрация в „Еконт Експрес“ ООД и на негово име са получавани пратки. Всъщност аз разработих най-крайния вариант. Обстойно проучих тези ордерите и ми направи впечатление, че те са ръчно подписани с три имена, с подпис и така изтълкувах въпроса на експертизата.

ГЛ. ЮРК. Г.: Защо изследвате само оригиналните документи, които са представени от „Еконт Експрес“ ООД, а не всички налични по преписката РКО?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.П.Д.: Аз изследвах всички налични по преписката оригинали РКО, които са 173. Има и 7 броя невалидни, които са неотносими по делото. В протокола те не са подредени, но аз ги селектирах по години и по податели. Давам информацията с таблици в два варианта, както за всички ордери, така и по податели и правя едно крайно изчисление.

ГЛ. ЮРК. Г.: Как всъщност установихте, че за 2014 г. лицето не е получавало парични преводи, при условие, че по преписката са налични РКО за тази година?

АДВ. Т. /реплика/: Възразявам по отношение на този въпрос! Задачата е да се направят изчисления по ордерите, които са в оригинал и сме изискали същите да бъдат представени от „Еконт Експрес“ ООД. Въз основа на тези ордери, за 2014 г. доверителят ми не е получавал нито една стотинка, те са приложени по делото. Именно въз основа на този въпрос е изготвена експертизата и вещото лице е работило в тази насока!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.П.Д.: Да, това е и моят отговор.

ГЛ. ЮРК. Г.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Оспорвам заключението във втората част. Подробни съображения ще изложа в хода по същество.

АДВ. Т.: Да се приеме заключението на вещото лице. Считам същото за обосновано, подробно и отговарящо на поставените задачи.

 

Съдът намира, че заключението на вещото лице Р.П.Д. по назначената съдебно-счетоводна експертиза следва да бъде прието като неразделна част от протокола по делото и на същото следва да бъде изплатено първоначално определеното от съда възнаграждение, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като неразделна част от протокола по делото изготвеното от вещото лице Р.П.Д. заключение по назначената в настоящото производство съдебно-счетоводна експертиза, ведно със Справка – декларация по чл.23, ал.2 и чл.24, ал.2 от Наредба №2/2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, изготвена и приложена към заключението с вх. №3429/25.06.2020 г.

На вещото лице Р.П.Д. да се изплати определеното от съда възнаграждение в размер на 300.00 лв. /триста лева/, от първоначално внесения от жалбоподателя депозит на 31.01.2020 г. /на стр.568 по делото/, представен с молба вх. №799/31.01.2020 г. /изд. РКО/.

Съдът освободи вещото лице от съдебната зала.

АДВ. Т.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

ГЛ. ЮРК. Г.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искане за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.   

АДВ. Т.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата, подадена срещу обжалвания ревизионен акт и същият да бъде отменен като незаконосъобразен и недоказан. Считам, че със събраните по делото доказателства се установиха и доказаха всички наши твърдения, изложени в жалбата, а фактическите констатации в ревизията останаха недоказани.

Моля да ми бъде предоставен срок, в който да представя писмени бележки.

Моля да ни бъдат присъдени сторените по делото разноски съобразно списък с разноски, който представям.

ГЛ. ЮРК. Г.: Уважаема госпожо съдия, считам жалбата за неоснователна и моля да бъде оставена без уважение. Моля да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, в определен от Вас срок, включително и по днес приетото заключение по съдебно-счетоводната експертиза.

Правя възражение срещу размера на адвокатския хонорар.

Моля да присъдите в полза на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив съответното юрисконсултско възнаграждение.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалните представители на страните да представят писмени бележки по делото в 10-дневен срок, считано от днес.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

Протоколът се изготви на 03.07.2020 година.

 

                                                                   

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                       

 

 

Секретар: