П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 03.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на трети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

сложи за разглеждане адм.дело № 1312 по описа за 2019 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Г.В., уведомен от предходно съдебно заседание лично и чрез процесуалния си представител адв. Е.В., се явява лично и с адв. В., надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ - ПЛОВДИВ, уведомен при условията на чл.138. ал.2 от АПК, не се явява, представлява се от гл. юрк. М. Г., надлежно упълномощена по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.П.Д., уведомена по телефона на 08.06.2020г. за днешно съдебно заседание, налице.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. ЮРК. Г.: Моля да бъде даден ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че в законоустановения срок по делото е постъпило писмено заключение с вх. №3431/25.06.2020 г. от вещото лице Р.П.Д. по назначената допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, предвид което намира, че не са налице процесуални пречки за изслушването му в днешното съдебно заседание.

Съдът пристъпи към снемане самоличността на вещото лице, както следва:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.П.Д. – снета по делото самоличност, видно от протокол от проведено открито съдебно заседание по делото на 22.05.2020 г. Предупредена за отговорността по чл.291 от НК. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.П.Д.: Поддържам заключението, което съм изготвила.

АДВ. В.: В т.IV „Констативно-съобразителна част“ на експертизата,в т.1 сте посочили остатък в размер на 31 740 лв. към дата 31.12.2011 г. от одобрен за жалбоподателя банков кредит. Бихте ли ни обяснили как получихте тази сума?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.П.Д.: При кредит в размер на 45 000 лв., с погасителна вноска от 260.00 лв. месечно и 51 броя месечни погасителни вноски, това е остатъкът преди последващо намаление, което е посочено в таблиците.Тоест тук са само погашенията за главниците. В първата част няма посочено намаление с разходите за живот. Намалени са само вноските по погасяване на главница и лихва.

АДВ. В.: Къде е отразено намалението за разходите за живот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.П.Д.: В самата таблица.

АДВ. В.: Отразена ли е в сумата от 62 902 лв., в т.3?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.П.Д.: Да, намалението е отразено в тези 62 902 лв., като този размер е намален и с разходите за живот. Самите разходи за живот подробно съм ги описала в предходната експертиза.

АДВ. В.: Тоест да разбираме ли, че с това салдо започва паричният поток на лицето И.В. към дата 01.01.2012 г., като в него са отразени и разходите за живот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.П.Д.: На 01.01.2012 г. при тези предположения салдото би могло да бъде 62 902 лв..

АДВ. В.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.П.Д.: Аз бих искала да направя една корекция, тъй като имам едно неточно изречение, което установих в последствие. То касае допълнителната задача, която беше да се опишат всички коментирани източници, в хода на ревизионната преписка, и този заем в размер на 2 000 лв., от съпругата на лицето, не е върнат в рамките на процесния период. Тази сума аз съм я взела реално в изчислението. Не са върнати, но тези 2 000 лв. присъстват в изчислението.

ГЛ. ЮРК. Г.: Аз нямам въпроси към вещото лице. Оспорвам заключението, тъй като това допълнително заключение се гради отново на твърденията на лицето, за които нямаме категорични писмени доказателства. Още повече, че в хода на ревизионното производство тези заеми, дадени от родителите, от сина както и банковият кредит, подробно са изследвани.

 

Съдът намира, че заключението на вещото лице Р.П.Д. по назначената съдебно-счетоводна експертиза следва да бъде прието като неразделна част от протокола по делото и на същото следва да бъде изплатено първоначално определеното от съда възнаграждение, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като неразделна част от протокола по делото изготвеното от вещото лице Р.П.Д. заключение по назначената в настоящото производство съдебно-счетоводна експертиза, ведно със Справка – декларация по чл.23, ал.2 и чл.24, ал.2 от Наредба №2/2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица изготвена и приложена към заключението с вх. №3431/25.06.2020 г.

На вещото лице Р.П.Д. да се изплати определеното от съда възнаграждение в размер на 300.00 лв. /триста лева/, от първоначално внесения от жалбоподателя депозит, чрез платежно нареждане от 03.06.2020 г. /на стр.100 по делото/, представен с молба вх. №2827/05.06.2020 г. /изд. РКО/.

Съдът освободи вещото лице от съдебната зала.

 

АДВ. В.: Госпожо съдия, с оглед на дадената ни в предходно съдебно заседание възможност да се снабдим с информация от ТП на НОИ – Хасково, относно: минималния размер на пенсиите в Република България за периода 1987 г. – 2018 г., Ви представям и моля да бъде прието като доказателство по делото писмо с изисканата информация.

ГЛ. ЮРК. Г.: Да се приеме днес представеното доказателство.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателство по делото днес представеното от страна на процесуалния представител на жалбоподателя – адв. В. писмено доказателство.

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото: Писмо изх. №Ц1056-26-222-1/02.07.2020 г. от Директор на ТП на НОИ – Хасково, относно: предоставяне на информация за минималните размери на пенсиите за пълен стаж и възраст.

АДВ. В.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

ГЛ. ЮРК. Г.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. В.: Уважаема госпожо съдия, моля да отмените процесния ревизионен акт, както и ревизионния акт за поправка на ревизионен акт. Ревизията е проведена по реда на чл. 122 като на лицето е предоставен срок за представяне на доказателства на установените обстоятелства по ревизията. Констатациите на ревизионният акт се считат за доказани към този момент. При условията на пълно и главно доказване жалбоподателят И.В. е представил доказателства, а именно: частни свидетелстващи документи, от които се установява, че същият е получавал дарения. Това са разписки от лицето В. Н., което не е от кръга на свързаните лица както и обяснения от лицето Красимир Коев. Те не следва да бъдат третирани по реда на чл.57, ал.1, т.2 и т.3 от ДОПК. С оглед на това тези частни свидетелстващи документи са постъпили още в административното производство. Пред настоящата инстанция ОДОП не са направили оспорване по реда на чл.193, ал.3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК и §2 от ДОПК, поради което следва да се счита, че с тези документи се доказва наличието на получените от жалбоподателя дарения от двамата му сина.

Отделно от горното, отново по реда на пълно и главно доказване се установи, че констатациите в ревизионния доклад, потвърдени с ревизионен акт и решение на Директора на ОДОП, че В. Н. не е бил в Република България, се оспорват от представените копия от електронни самолетни билети, от представеното удостоверение от Районна прокуратура – Пловдив, че на датите, за които данъчните твърдят, че лицето не е пребивавало в Република България същият не само че е бил тук, но е и разпитван като свидетел в досъдебно производство за кражба. Освен това оспорихме и обстоятелството и твърдението, в решението на Директора на ОДОП, че майката и бащата на И.В. няма как да са му дарили 20 000 лв., като доказахме, че те не са получавали минимален размер пенсии, а дори и да бяха получавали такива, при положение, че те са били дълго време пенсионери, е било възможно да дарят такива средства на сина си. Отдавна съдебната практика на ВАС е установена и според нея не се изискват писмени доказателства за извършени дарения на лица по права линия каквито в случая са родителите на И.В.. Въпреки това за част от предоставените дарения има доказателства за предаване. Освен това в хода на административната част на производството оспорихме и твърдението, в решението на Директора на ОДОП, че не е бил изследван източникът на доходи на Е. В.. В съдебното-счетоводните експертизи по делото се установи, че лицето има достатъчно доходи както за живот в С. така и да изпраща въпросните суми за периода от 2012 г. до 2017 г.

Моля да ми бъде предоставен срок за писмена защита, с оглед на множеството доказателства по делото, за да изразя допълнително становище.

Моля на доверителя ми да бъдат присъдени направените по делото разноски, за които представям списък.

ГЛ. ЮРК. Г.: Уважаема госпожо председател, считам жалбата за неоснователна и недоказана и моля да я оставите без уважение. Моля да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, в определен от Вас срок.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнагражедение.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалните представители на страните да представят писмени бележки по делото в 10-дневен срок, считано от днес.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

Протоколът се изготви на 03.07.2020 година.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                       

 

 

Секретар: