П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 03.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на трети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Г. Мазгалова

сложи за разглеждане адм.дело № 394 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.31 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Г., редовно призован за днешното съдебно заседание с призовка връчена по електронна поща на 09.06.2020 г. чрез адв. Г.Г., не се явява. Представлява се от адв. А. Г., преупълномощен по делото от адв. Г., с днес представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РУ – СВИЛЕНГРАД КЪМ ОД НА МВР - ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 05.06.2020 г., не се явява и не се представлява.

АДВ. Г.: Моля да бъде даден ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от Д.Г. ***, подадена чрез пълномощник адв. Г.Г., против Заповед №1253з-401/04.05.2020 г., издадена от Началник РУ - Свиленград при ОДМВР - Хасково, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. По подробно изложени в жалбата съображения се моли за отмяна на оспорения, в настоящото производство административен акт.

АДВ. Г.: Госпожо председател, поддържам жалбата. Да се приемат представените от административния орган писмени доказателства, въпреки че по-голямата част от тях са неотносими към настоящия случай.

В жалбата сме направили доказателствено искане да бъдат допуснати до разпит двама свидетели, но заявявам, че не поддържам искането в този му вид и моля същото да бъде редуцирано. Моля да бъде допуснато събиране на гласни доказателства, чрез разпит на един свидетел при режим на довеждане, а именно лицето Б. П. Р., който ще установи факти и обстоятелства, свързани с практиката в РУ - Свиленград и ОДМВР – Хасково по съставяне на фишове и актове за установяване на административни нарушения на чужди граждани, както и начина на действие на автоматизирана електронна система /АИС/ по административно наказателната дейност.

На следващо място, моля да бъдат изискани от РУ – Свиленград да бъдат представени: Правилата за действие и функциониране на автоматизирана информационна система „АИС“ по административно наказателната дейност на КАТ, както и заповедта за тяхното утвърждаване.

Съдът, с оглед изразеното становище от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. Г., намира, че следва да приеме като доказателства по делото приложените към жалбата писмени доказателства, както и представената с писмо вх. №2763/03.06.2020 г. административната преписка по издаване на оспорения акт.

По отношение на доказателственото искане, направено от процесуалния представител на жалбоподателя - адв. Г., за допускане до разпит на лицето Б. П. Р., в качеството му на свидетел при режим на довеждане, съдът намира искането за допустимо и относимо, както и за необходимо за изясняване на делото от фактическа страна и счита, че следва да бъде уважено.

По отношение на доказателственото искане, направено от процесуалния представител на жалбоподателя - адв. Г., да бъде изискано от ответника да представи по делото Правилата за действие и функциониране на автоматизирана информационна система „АИС“ по административно наказателната дейност на КАТ, както и заповедта за тяхното утвърждаване, съдът намира искането за основателно и счита, че следва да бъде уважено.

Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото надлежно заверени копия от следните документи: Заповед №351з-401/04.05.2020 г. на Началник РУ - Свиленград, относно: Налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ на държавен служител от РУ – Свиленград при ОДМВР - Хасково; Протокол рег. №351р-8626/07.04.2020 г., относно: Отказ на държавен служител от МВР, срещу когото се води дисциплинарна проверка, да представи допълнителни обяснения или възражения по обобщена справка с рег. №351р-7791/27.03.2020 г. за извършена проверка по Заповед рег. №351з-174/27.02.2020 г.; Протокол рег. №351р-8523/07.04.2020 г., относно: Запознаване на служител от Група „Охранителна дейност“ към РУ – Свиленград със справка рег. №351р-7791/27.03.2020 г. изготвена съгласно заповед рег. №351з-174/22.02.2020 г.; Покана рег. №351р-8331/03.04.2020 г. за запознаване с обобщена справка и даване на допълнителни обяснения или възражения от дисциплинарно разследващ орган, определен със Заповед рег. №351з-174/27.02.2020 г. на Началник на РУ – Свиленград до младши инспектор Д.Г.Г. – младши атоконтрольор в група „Охранителна полиция“ към РУ - Свиленград; Обяснения рег. №351р-7699/26.03.2020 г. от мл. автоконтрольор Д.Г.Г. ***; Покана рег. №351р-7697/26.03.2020 г. за запознаване на служителите от група „Охранителна полиция“ и участък „Любимец“ към РУ – Свиленград със Заповед рег. №351з-174/27.02.2020 г. на Началника на РУ – Свиленград за извършване на проверка по справка рег. №1253р-727/2020 г. и Разпореждане рег. №1253р-1053/2020 г. за установяване на данни за извършени дисциплинарни нарушения от служители на РУ – Свиленград; Справка рег.№351р-7791/27.03.2020 г. относно: Извършена проверка по Заповед №351з-174/27.02.2020 г., образувана във връзка с Разпореждане рег. №1253р-1053/2020 г.на Директора на ОДМВР – Хасково; Справка рег.№1253р-727/20.01.2020 г. относно: Извършена проверка по писмо с рег. №32865р-54886/12.12.2019 г. на Зам. директора на ГДНП и Разпореждане с рег. №1253р-13016/30.12.2019 г. на Директора на ОДМВР - Хасково; Заповед №351з-174/27.02.2020 г. на Началник РУ – Свиленград, относно: Извършена проверка по Разпореждане с рег. №1253р-1053/29.01.2020 г. за установяване на данни за извършени дисциплинарни нарушения от служители на РУ – Свиленград; Писмо рег. №1253р-1053/29.01.2020 г. от Директор на ОДМВР – Хасково до Началника на РУ – Свиленград; Писмо рег. №351р-3167/04.02.2020 г. от Началник на РУ – Свиленград до Началника на сектор „Пътна полиция“ ОДМВР – Хасково; протокол рег. №351р-1781/19.01.2017 г. за запознаване на служителите от група „Охранителна полиция“ към РУ – Свиленград и ОДЧ към РУ – Свиленград със следните нормативни документи, касаещи дейността на „Охранителна полиция“; Справка от дата 19.01.2017 г. за служителите от РУ – Свиленград, запознати с изброените по-горе нормативни документи; Глоба с фиш, Серия Н, №0397506 от дата 26.04.2019 г.; Глоба с фиш, Серия GT, №57817 от дата 02.08.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0448924 от дата 28.04.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0917517 от дата 09.11.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0917521 от дата 16.11.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0448818 от дата 26.04.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0448820 от дата 04.05.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0448822 от дата 09.05.2019 г.; Глоба с фиш, Серия GT, №3070 от дата 07.07.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0583013 от дата 04.10.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0583015 от дата 08.10.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0583020 от дата 06.11.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0583025 от дата 24.11.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0583027 от дата 13.12.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0448157 от дата 28.03.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №917582 от дата 22.06.2019 г.; Глоба с фиш, Серия GT, №42225 от дата 04.08.2019 г.; Глоба с фиш, Серия GT, №42223 от дата 31.07.2019 г.; Глоба с фиш, Серия GT, №42218 от дата 25.07.2019 г.; Глоба с фиш, Серия GT, №42217 от дата 24.07.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0583156 от дата 05.05.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0917592 от дата 12.10.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0917595 от дата 27.10.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0917594 от дата 19.10.2019 г.; Глоба с фиш, Серия Н, №0917596 от дата 29.10.2019 г..; Пощенски плик – 1 брой.

ДОПУСКА до разпит, при режим на довеждане от страна на жалбоподателя за следващо съдебно заседание свидетелят Б. П. Р..

ДА СЕ ИЗИСКА от ответника в настоящото производство Началник на РУ – Свиленград към ОД на МВР - Хасково, до дата на следващо съдебно заседание да представи по делото: Правила за действие и функциониране на автоматизирана информационна система /АИС/ по административно наказателната дейност /АНД/ на КАТ, ведно със заповедта за тяхното утвърждаване.

АДВ.Г. – Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

В изпълнение на горното и като взе предвид, че на този етап от производството други доказателствени искания не се правят, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.09.2020 г. от 10.00 часа, за която дата жалбоподателят уведомен от съдебно заседание чрез процесуалния си представител, ответникът – при условията на чл.138, ал.2 от АПК.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

Протоколът се изготви на 03.07.2020 година.

 

 

                                                                     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                          

 

 

Секретар: