П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 03.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на трети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

сложи за разглеждане адм.дело № 291 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.42 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К., редовно призован за днешното с призовка връчена по електронна поща на 10.06.2020 г., чрез адв. С.Ш., не се явява. Представлява се от адв. С. М., преупълномощен по делото от адв. Ш., с пълномощно представено в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ГПУ - СВИЛЕНГРАД, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 11.06.2020 г., не се явява и не се представлява.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

            Съдът, с оглед редовното призоваване на страните, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от С.К., гражданин на демократична Р. К., против Заповед №4536 ОЧ-53/28.02.2020 г., издадена от Началник на ГПУ - Свиленград, с която му е наложена принудителна административна мярка „Връщане до трета страна, страната на произход“ и „Забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите членки на Европейския съюз“ за срок от 3 години. По изложени в жалбата съображения се моли за отмяна на оспорения, в настоящото производство, административен акт.

АДВ. М.: Поддържам депозираната жалба. Не възразявам да бъде приета административната преписка. Няма да соча нови доказателства.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представената с писмо вх. №2535/27.05.2020 г. административна преписка от страна на ответника, ето защо

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото надлежно заверени копия от: Заповед за задържане на лице УРИ: 4536зз-76/28.02.2020 г. ведно с Разписка за връчване на 29.02.2020 г.; Декларация на чужд език от дата 28.02.2020 г. /лист 10/; Протокол за личен обиск на лице от дата 28.02.2020 г.; Протокол за доброволно предаване рег. №53/28.02.2020 г.; Разписка за върнати вещи и пари от дата 28.02.2020 г. на лицето С.К.; Докладна записка УРИ: 4536р-5236/28.02.2020 г. до Началник ГПУ – Свиленград, относно: Налагане на принудителни административни мерки по ЗЧРБ; Заповед №885/27.05.2014 г. с вх. №5237/29.05.2014 г. на Директор на РДГП – Елхово, относно: Изменение на Заповед рег. №377/14.03.2012 г., относно възлагане на функции по издаване на заповеди за налагане на принудителни административни мерки от ръководни служители в РДГП – Елхово; Заповед рег. №4536 ОЧ-53/28.02.2020 г. на Началник ГПУ – Свиленград, относно: Издаване на заповед за налагане на принудителна административна мярка „Връщане до трета страна, страна на произход“ и „Забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите – членки на Европейския съюз“; Заповед рег. №4536 ОЧ-53/28.02.2020 г. на Началник ГПУ – Свиленград, относно: Принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци към Дирекция „Миграция“ – МВР; Писмо рег. №4536р-5345/28.02.2020 г. от Началник ГПУ – Свиленград до Началник на СДВНЧ – Любимец; Приемо-предавателен протокол рег. №4536р-5346/28.02.2020 г.; Пощенски плик №R PS 6500 0074SU P.

АДВ. М.: Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът, като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И :

                  

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. М.: Уважаема госпожо председател, считам, че органът, който е издал заповедта е бил изключително пестелив, относно мотивационната част на същата. В нея не са изложени изчерпателни мотиви защо органът приема, че лицето следва да бъде върнато до трета страна или до страна на произход. Също така не са изложени мотиви защо му е била наложена забрана за влизане на територията на ЕС.

По-развити съображения, излагам в писмени бележки, които представям и моля да бъдат приети.

Моля да постановите съдебен акт, с който да отмените, като неправилна и незаконосъобразна оспорената от доверителя ми заповед.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.   

Заседанието приключи в 10.46 часа.

Протоколът се изготви на 03.07.2020 година.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                            

 

Секретар: