П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 03.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на трети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

сложи за разглеждане адм.дело № 369 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 11.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.М.С., уведомен от предходно съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. В.Ч., не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК на РУ – КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР - КЪРДЖАЛИ, уведомен при условията на чл.138, ал.2 от АПК, не се явява и не се представлява.

Съдът, с оглед редовното призоваване на страните в настоящото производство, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, постъпила молба с вх. №3629/02.07.2020 г. от адв. В.Ч. – процесуален представител на жалбоподателя, с която моли да бъдат приети представените доказателства от административния орган. В молбата сочи, че няма искания за събиране на допълнителни доказателства и счита делото за изяснено от фактическа страна. Изразява съображения по съществото на спора, претендира за присъждане на разноски и възразява срещу присъждане на разноски на административния орган.

ДОКЛАДВА в изпълнение на протоколно определение на съда от 12.06.2020 г., с което от ответника Началник на РУ – Кърджали към ОДМВР – Кърджали, е изискано да представи до дата на следващо съдебно заседание, описаните в ЗППАМ №20-1947-000012/11.03.2020 г. електронни фишове, а именно: Електронен фиш Серия: К/307712 от 2019 г. на сектор „Пътна полиция“ – Хасково; Фиш Серия: GT/156254 от 2019 г. на РУ – Раковски; Електронен фиш Серия: К/3227668 от 2019 г. на сектор „Пътна полиция“ - Сливен с отбелязване дата на връчване и дата, на която наложената глоба е заплатена от жалбоподателя Н.М.С. с ЕГН: **********, по делото е постъпило писмо с вх. №3406/25.06.2020 г. ведно с изисканите писмени доказателства.

Съдът намира, че като доказателства по делото следва да бъдат приети постъпилите от страна на ответника с писмо вх. №3406/25.06.2020 г. писмени такива.

Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото: Вносна бележка №GB20031300764 от 13.03.2020 г. за сумата от 325.00 лв.; Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система, Серия К, №3077127 от дата 11.10.2019 г.; Разписка от дата 15.10.2019 г. за получаване на електронен фиш; Глоба с фиш, серия GТ, №156254 от дата 15.10.2019 г.; Вносна бележка №GB20031300772 от 13.03.2020 г. за сумата от 25.00 лв.; Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система, Серия К, №3227668 от дата 20.10.2019 г.; Вносна бележка №GB20031300784 от 13.03.2020 г. за сумата от 78.00 лв.; Пощенски плик рег. №2189.

Съдът като взе предвид, че страните не се явяват и не правят искания за събиране на доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11.04 часа.

Протоколът се изготви на 03.07.2020 година.

 

 

 

                                                                     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                       

                    

 

Секретар: