П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 02.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на втори юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………..………

и прокурора ………………………………………………………..……..…..

сложи за разглеждане адм. дело № 332 по описа за 2020 г. ……….……

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ………………………………….

на именното повикване в 11:12 часа на второ четене се явиха: ……..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.В.К., редовно призована чрез процесуалния си представител по ел. поща, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Директор ТП на НОИ - Варна, редовно призовани по ел. поща, не изпращат представител.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва жалбата.

Докладва изпратената административна преписка, постъпила в съда с придружително писмо с вх.№2525/27.05.2020 г.

Докладва молба от ответника с вх.№3050/12.06.2020 г., представляваща писмен отговор по жалбата с приложено пълномощно.

Докладва становище на жалбоподателката с вх.№3595/02.07.2020 г., в която моли за ход на делото, заявява, че поддържа жалбата, моли да се приемат писмените доказателства, представени от ответника. Прави искане за произнасяне на съда за определяне на адвокатско възнаграждение на основание чл.38, ал.2 във вр. с чл.36, ал.2 от Закона за адвокатурата и чл.8, ал.3 от Наредба №1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, като излага твърдения, че са налице основания за безплатна правна помощ по чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата. Представя допълнителни писмени доказателства като моли да бъдат приети като доказателство, а именно справка изх.№13388173052366/22.10.2017 г. на НАП, трудов договор №128/22.10.2017 г., длъжностна характеристика на длъжността „технически сътрудник“ в „Политур 2016“ ООД и платежни фишове.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка, представена под опис с придружително  писмо вх.№2525/27.05.2020 г., както и допълнително представените от жалбоподателката със становище вх.№3595/02.07.2020 г. справка изх.№13388173052366/22.10.2017 г. на НАП, трудов договор №128/22.10.2017 г., длъжностна характеристика на длъжността „технически сътрудник“ в „Политур 2016“ ООД, платежни фишове - 9 листа.

С оглед направеното от жалбоподателката искане за предоставяне на безплатна правна помощ, съдът намира, че следва да укаже на жалбоподателката чрез процесуалния й представител, че следва да представи доказателства относно изложените в становището твърдения за приложение на чл.38, ал.2 от Закон за адвокатурата, след което съдът ще се произнесе по това искане.

Съдът констатира, че административната преписка не е в цялост и към нея липсва преписка, даваща основание на административния орган да изплаща обезщетение на жалбоподателката по осигурения риск. В преписката липсва молба - декларация за изплащане на парично обезщетение по чл.50 и чл.51 от КСО на жалбоподателката, поради което следва да бъде задължен ответникът в 7-дневен срок от получаване съобщението на съда да представи по делото във вид на заверен препис молба-декларация за изплащане на парично обезщетение по чл.50 и чл.51 от КСО на жалбоподателката К.В.К. с №2019-34/02.10.2019 г. за периода от 25.09.2019 г. до 26.06.2020 г., както и преписката, даваща основание на административния орган да изплаща обезщетение на жалбоподателката по осигурения риск.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№2525/27.05.2020 г. – от лист 19 до лист 41 от делото; справка изх.№13388173052366/22.10.2017 г. на НАП; трудов договор №128/22.10.2017 г.; длъжностна характеристика на длъжността „технически сътрудник“ в „Политур 2016“ ООД; платежни фишове - 9 листа.

УКАЗВА на жалбоподателката чрез процесуалния й представител в едноседмичен срок от получаване съобщението на съда да представи по делото доказателства относно изложените в становището твърдения за приложение на чл.38, ал.2 от Закон за адвокатурата, след което съдът ще се произнесе по искането за предоставяне на безплатна правна помощ.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от получаване съобщението на съда да представи по делото във вид на заверен препис молба-декларация за изплащане на парично обезщетение по чл.50 и чл.51 от КСО на жалбоподателката К.В.К. с №2019-34/02.10.2019 г. за периода от 25.09.2019 г. до 26.06.2020 г., както и преписката, даваща основание на административния орган да изплаща обезщетение на жалбоподателката по осигурения риск.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.08.2020 г. от 11:00 часа, за която дата страните да се считат уведомени от днес.

Да се изпратят съобщения на жалбоподателката и на ответника за указанията на съда.

Заседанието приключи в 11:22 часа.

Протоколът се изготви на 02.07.2020 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: