П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 02.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на втори юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВА БАЙНОВА

                                                               Членове:        

 

                                  

При участието на секретаря Дорета Атанасова

и  прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане адм. дело № 437 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Ива Байнова

на именното повикване в 11.46 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.С., редовно призован чрез процесуалния си представител, не се явява. За него се явява адв. И.А., назначена за процесуален представител на същия, във връзка с допусната по делото правна помощ.

                        ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН при ДАБ, РПЦ - ХАРМАНЛИ /Недялка Петрова/, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща представител.

                        От пълномощника на същия - старши юрисконсулт Х., е постъпила молба, в която заявява, че е в невъзможност да се яви в днешното съдебно заседание,  но моли да бъде даден ход на делото при липса на процесуални пречки за това. Моли да бъде приета в цялост изпратената административна преписка, както и приложената към молбата ѝ Докладна записка за самоволно напуснали РПЦ – Харманли чужденци. Заявява, че няма да сочи справка за държава на произход, тъй като е използвана при постановяване на решението последната актуална такава за обстановката в Л. и А., която към настоящия момент няма изменение. Към молбата прилага и писмени бележки.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, редовно призовани, се явява прокурор ПАЗАИТОВА.

                        Адв. И. А. – Моля да се даде ход на делото.

                        ПРОКУРОРЪТ – Считам, че няма пречки за даване ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се жалбата, насочена срещу решение на Интервюиращ орган към ДАБ, с което е отхвърлена като явно неоснователна молбата на жалбоподателя за предоставяне на закрила.

                        Адв. И. А. – Уважаема госпожо Съдия, поддържам жалбата по всички изложени в нея съображения. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства, както и представената докладна записка. Няма да соча други доказателства.

                        ПРОКУРОРЪТ – Считам жалбата за допустима. Да се приеме представената административна преписка, както и представената от ответника докладна записка.

                        Съдът намира, че следва да приеме като доказателства документите, съдържащи се в изпратената административна преписка по издаване на оспореното решение, както и приложената към молбата на пълномощника на ответника Докладна записка относно чужденци, напуснали РПЦ – Харманли, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ПРИЕМА като доказателства по делото заверено копие от документи, съставляващи преписката по издаване на оспореното решение, изпратени с писмо рег. № УП-15529/01.06.2020 г. под опис от 27 пункта, както и днес представеното заверено копие от Докладна записка относно чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ – Харманли с вх. № 422/05.06.2020 г.

                        Адв. И. А. - Нямам други доказателствени искания.

                        ПРОКУРОРЪТ - Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

                        Съдът като взе предвид, че от страните не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        Адв. И. А. – Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата и да отмените решението на Интервюиращия орган към ДАБ при МС, като моля да върнете преписката на административния орган за постановяване на решение, с което да предостави закрила на Х.С.. Подробни съображения съм изложила в писменото си становище, което представям.

                        ПРОКУРОРЪТ – Госпожо Председател, считам, че решението на Интервюиращия орган при ДАБ е правилно, обосновано и законосъобразно. Правилно в мотивите е изложено, че не са налице основанията за предоставяне на хуманитарен статут и статут на бежанец на молителя, тъй като причините да напусне държавата по произход са изключително от икономически характер.

                        С оглед на това, моля да постановите решение, с което да оставите в сила решението на Интервюиращия орган при ДАБ.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

                        Заседанието приключи в 11.50 часа.

                        Протоколът се изготви на 02.07.2020 година.

 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: 

 

 

 

 

                                                                                              Секретар: