П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 07.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на седми юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………….…………..…

и прокурора Антон Стоянов ……………………………………………….

сложи за разглеждане  адм.  дело № 471 по описа за 2020 г. … ………..

докладвано от съдия Цветомира Димитрова …….…………………...…

на именното повикване в 09:00 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Б., редовно призован чрез процесуалния си представител, не се явява. Същият се представлява от адв.Е.П., назначен за негов процесуален представител с разпореждане на съда от 22.06.2020 г. във връзка с допуснатата правна помощ.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган при Държавната агенция за бежанците (Е. Г.), редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от ст.юрк.Х., надлежно упълномощена с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.  

СТРАНА Окръжна прокуратура – Хасково, редовно призовани, се представляват от прокурор Антон Стоянов.

Адв. П.  – Да се даде ход на делото.

Юрк. Х. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Адв. П. – Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети приложените писмени доказателства, нямам искания за събиране на нови.

Юрк. Х. – Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете в цялост изпратената административна преписка. Представям и моля да приемете докладна записка за самоволно напуснали чужденци РПЦ – Харманли с вх.№465/24.06.2020 г. Няма да посочвам нова справка за държава, тъй като интервюиращият орган е използвал последната актуална за държавата на произход.

Адв. П. – Да се приеме докладната записка.

ПРОКУРОРЪТ –  Да се приеме административната преписка, както и представената в днешното съдебно заседание докладна записка. Нямам други доказателствени искания.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка, както и представената докладна записка от ответника, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№ 2998/11.06.2020 г. – от лист 7 до лист 46 от делото; докладна записка за самоволно напуснали чужденци РПЦ – Харманли с вх.№465/24.06.2020 г.

Адв. П. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Юрк. Х. – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните не правят други искания за събиране на доказателства, намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. П. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата на доверителя ми и да отмените атакуваното решение. Считам, че тя е достатъчно подробна относно допуснатите нарушения и се придържам към изложените доводи. Наличието на обоснован страх у молителя е породено от несигурната обстановка в Алжир, ширещата се корупция, произволни задържания, политически затворници, липса на съдебна независимост и безпристрастност, незаконна намеса в личния живот, ограничение на свободата на печата, блокиране на сайтове и др., всички обстойно отразени в справка на ДАБ №МД-268/18.05.2020 г. Освен обективните причини съществуват и субективни, а именно жалбоподателят Р.Б. принадлежи към така наречената „уязвима група“ – той има заболяване бронхиална астма и предоставянето на международна закрила ще му осигури необходимите условия и адекватни медицински грижи. Считам, че са налице предпоставките по чл.9, ал.8 от ЗУБ за предоставяне на хуманитарен статут и пои други причини от хуманитарен характер, които дават основание да бъде уважена жалбата и върната преписката на административния орган за разглеждане по общия ред. В този смисъл моля за Вашето решение.

Юрк. Х. – Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата на Р.Б., гражданин на Алжир срещу решението на интервюиращия орган като неоснователна и недоказана. Считам, че при постановяване на своето решение интервюиращият орган е спазил общите изисквания за законосъобразност на индивидуалните административни актове и специалните разпоредби на ЗУБ. В решението са преценени всички правно значими факти, свързани с личното положение на жалбоподателя в държавата му по произход като считам, че на са допуснати посочените в жалбата нарушения на закона. Подробности съм изложила в писмените си бележки, които моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо председател, считам, че жалбата е неоснователна. Не смятам, че са налице визираните в нея процесуални нарушения в проведеното производство. Считам, че решението на административния орган е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 09:06 часа.

Протоколът се изготви на 07.07.2020 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: