П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 02.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на втори юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВА БАЙНОВА

                                                               Членове: 

 

 

При участието на секретаря Дорета Атанасова

и  прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 1412 по описа за 2019 година 

докладвано от съдия Ива Байнова

на именното повикване в 11.32 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И.М.Д., уведомена от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

                        ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА ЗАМ.-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, уведомен от предходното съдебно заседание, се представлява от старши юрисконсулт П., с приложено по делото пълномощно.

                        Юриск. П. – Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се становище от адв. И.Д., пълномощник на жалбоподателката, в което се излагат съображения единствено по възражението на ответника за просрочие на жалбата, но не се взема становище по писмените доказателства, приложени към писмото на ответника от 05.03.2020 г., както и по направеното в това писмо доказателствено искане.

                        Юриск. П. – Не поддържаме доказателственото искане. Моля да се приемат приложените към писмото от 05.03.2020 г. писмени доказателства. Представяме допълнително и моля да приемете справка от Търговския регистър по отношение на ЕТ „В. - И. И.“, която е собственост на жалбоподателката по настоящото дело, както и съгласно указанията на съда уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане за кампания 2015 г., постановено по отношение на жалбоподателката по подаденото от нея заявление през 2015 г. По отношение на другите посочени доказателства по искане на жалбоподателката заявявам, че не са постановени административни актове по отношение на същата, поради което няма как съответно да ги представим.

                        Съдът намира, че следва да приеме като доказателства документите, приложени от ответника към писмо вх. № 1521/05.03.2020 г., които касаят административното обжалване, но липсват в преписката, както и днес представените от пълномощника на ответника писмени доказателства, а именно извадка от Търговския регистър и уведомително писмо до жалбоподателката за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015 г., водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ПРИЕМА като доказателства по делото изпратените от ответника със съпроводително писмо – становище  с вх. № 1521/05.03.2020 г. документи, а именно заверени копия от жалба вх. № 02-260-6500/4313/02.10.2019 г., пълномощно от 26.09.2019 г., договор за правна защита и съдействие от 26.09.2019 г., известие за доставяне с баркод 8100015446454, писмо от ДФ „Земеделие“ изх. № 02-260-6500/4313#3/08.10.2019 г., ведно с известие за доставяне и дата на получаване от И.Д. на 10.10.2019 г., както и днес представените от пълномощника на ответника заверени копия от извадка от Търговския регистър от 01.07.2020 г. и Уведомително писмо изх. № 02-260-6500/2014 от 01.02.2018 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015 г.                       

                        Юриск. П. - Нямаме други доказателствени искания.

                        Съдът като взе предвид, че жалбоподателката не се явява и не се представлява, нито прави конкретни доказателствени искания в депозираното чрез пълномощника й становище, а също така като взе предвид и изявлението на пълномощника на ответника в днешно съдебно заседание, че за 2018 г. по заявленията за подпомагане на жалбоподателката няма постановени актове, съответно такива няма как да бъдат представени в каквато насока е било искането на жалбоподателката, намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което следва да бъде даден ход по същество.

                        Водим от горното, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        Юриск. П. – Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. По отношение на жалбоподателя в настоящото производство е постановено оспорваното уведомително писмо, с което по Схема за млади земеделски стопани е направен отказ да бъде оторизирана исканата сума. При извършените от страна на ДФ „Земеделие“ административни проверки е установено, че не са спазени изискванията по отношение на датата на създаване на стопанството по смисъла на чл. 45 от ЗПЗП, във връзка с разпоредбата на чл. 50 на Регламент (ЕС) № 1307/2013 г. и чл. 49 от Регламент (ЕС) № 639/2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 г., както и разпоредбата на чл. 15, ал. 3 от Наредба № 3/17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. От представената по делото справка от Търговския регистър се установява, че жалбоподателят е упражнявал контрол, бил е собственик на едноличен търговец, който е извършвал земеделска дейност, като това е и основанието за постановяване на отказ, което е вписано и в уведомителното писмо. Настъпилата законодателна промяна е довела до въвеждане на ново изискване по отношение на подадените заявления, на което жалбоподателят не е отговарял, поради което е постановен и оспореният отказ.

                        Молим в полза на ДФ „Земеделие“ да бъдат присъдени направените в производството по делото разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в минимален размер, като при условията на евентуалност на съдебното решение, правим възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

                        Заседанието приключи в 11.42 часа.

                        Протоколът се изготви на 02.07.2020 година.

 

СЪДИЯ:

 

 

                                   Секретар: