П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 03.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на трети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 232 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 09.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.В., редовно призован за днешното заседание чрез процесуален представител по е-mail, с получено потвърждение за получаване, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Младши полицейски инспектор към ОДМВР Стара Загора, РУ -Раднево, редовно призован за днешното съдебно заседание, се явява лично мл. полицейски инспектор Д.Д.Д.– актосъставител.

Съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде даден, тъй като е установено, че като страна по делото – ответник по жалбата е конституиран Младши полицейски инспектор към ОДМВР Стара Загора, РУ –Раднево, а не издалият ЗППАМ от 08.10.2019г., т.е. ответната страна е неправилно конституирана. В случая, като ответна страна следва да бъде конституиран Началник на РУ – Раднево към ОДМВР – Стара Загора, а не съставилия Акта за установяване на констатираното нарушение. Поради същото, съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде даден. Като ответник по жалбата Младши полицейски инспектор към ОДМВР Стара Загора, РУ –Раднево следва да бъде заличен, а като ответник по делото следва да бъде конституиран Началник на РУ – Раднево към ОДМВР – Стара Загора. Наред с това, като има предвид така постъпилата на 20.03.2020г. молба от пълномощника на жалбоподателя, съдът следва да уважи и направеното доказателствено искане, като следва да бъде изискано служебно от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ към МВР – София - справка, дали С.Д.В. с ЕГН:********** е правоспособен водач съгласно СУМПС №***** издадено на 20.03.2016г. в ***, валидно до 22.03.2031г. и дали до датата на справката има данни свидетелството да е отнемано от контролен орган. С оглед на изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЗАЛИЧАВА като ответник Младши полицейски инспектор към ОДМВР Стара Загора, РУ –Раднево.

КОНСТИТУИРА като ответник Началник на РУ – Раднево към ОДМВР – Стара Загора. Да се изпрати на ответника препис от жалбата.

УКАЗВА на основание чл.163, ал.3, във вр. с чл.170, ал.1 от АПК на ответника по жалбата, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт, както и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

УКАЗВА на ответната страна, че в 14 дневен срок, считано от получаване на съобщението, може да представи писмен отговор по жалбата и да посочи доказателства към него.

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ към МВР – София да представи официална справка, дали лицето С.Д.В. с ЕГН:********** - е правоспособен водач съгласно СУМПС №*** издадено на 20.03.2016г. в ***, валидно до 22.03.2031г. и дали до датата на справката има данни свидетелството да е отнемано от контролен орган.

Мл. полицейски инспектор Д.Д.Д.– Искам да добавя, че съставения АУАН е законосъобразен. Нямам становище относно това, кой да е конституиран като ответник.

Съдът намира, че делото следва да се отложи за друга дата и

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 14.08.2020г. от 10.30 часа, за която дата жалбоподателя да се счита уведомен от днес, да се призове ответника.

Заседанието приключи в 09.50 часа.

Протоколът се изготви на 03.07.2020 г.

 

 

Съдия:

 

 

Секретар: