П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 03.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на трети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

сложи за разглеждане адм. дело № 390 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 09.51 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Я.Х., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ХАСКОВО, редовно призован по e-mail, не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва:

На 25.06.2020г. е постъпила молба от представляващия ответната страна юрисконсулт. Моли се делото да се отложи за друга дата, тъй като понастоящем е в платен годишен отпуск.

На 02.07.2020г. е постъпила молба от  представляващия жалбоподателя. Иска се делото да бъде отложено за друга дата, сочи, че е упълномощен в кратък срок преди съдебното заседание и иска да се запознае с делото, не бил запознат с материалите по административната преписка с оглед разпоредбите на Председател на АдмС – Хасково.

Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в днешно съдебно заседание. Относно искането и на двете страни да не бъде даден ход на делото, поради това, че пълномощникът на ответната страна е в платен годишен отпуск, а представляващият жалбоподателя не се е запознал подробно с преписката, съдът намира, че не са предпоставки да не бъде даден ход на делото. Съгласно чл.139 от АПК съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът ѝ не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани. По настоящото дело, служебно известно е, че в ТП на НОИ – Хасково юрк.З. не е единственият такъв представител, а относно самия жалбоподател  не са посочени пречки да се яви в днешното съдебно заседание. С оглед на изложеното, съдът намира, че в днешно съдебно заседание следва да бъде даден ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Съдът намира, че следва да бъде приложена по делото така постъпилата административна препика с вх.№ 2163/08.05.2020г., като бъдат приети всички писмени доказателства приложени в нея. Поради изложеното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЛАГА административната преписка постъпила с вх.№ 2163/08.05.2020г.

ПРИЕМА като писмени доказателства: Молба вх.№**********/21.12.1999г.; Декларация от 16.12.1999г.; Осигурителна книжка №13492/********** издадена на 16.07.1997г.- 11листа; писмо от „Електромонтаж и наладка“ ЕООД с изх.№63/18.09.2000г.; Писмо от РУ „Социално осигуряване“ – Хасково с изх.№141/11.01.2000г.; Разпореждане №9/02.10.2000г. За отпускане(изменяне) на пенсия(и); Разпореждане от 05.06.2001г. за осъвременяване на пенсия; Разпореждане от 02.07.2001г. за преизчисляване на пенсия; Разпореждане от 03.06.2002г. за осъвременяване на пенсия; Разпореждане от 03.06.2003г. за осъвременяване на пенсия; Разпореждане от 01.06.2004г. за осъвременяване на пенсия; Разпореждане от 01.06.2005г. за осъвременяване на пенсия; Разпореждане от 01.03.2006г. на основание §6 от ПЗР на ЗБДОО за 2006г.; Разпореждане от 02.07.2007г. на основание §2 от ЗР на ЗИЗБДОО за 2007г.; Разпореждане от 01.07.2008г. за осъвременяване на пенсия; Разпореждане от 01.10.2007г. на основание §2 от ЗР на ЗИЗБДОО за 2007г.; Разпореждане №**********/01.10.2008г. на основание §7а от ПЗР на КСО за преизчисляване на пенсия; Заявление вх.№МП-16143/08.09.2009г.; Приети документи за пенсия по заявление от 08.09.2009г.; Удостоверение обр.УП-2 изх.№28/07.09.2009г., издадено от„Електромонтаж и наладка“ ЕООД; Резултати от пресмятането на коефициентите по пенсията на лицето по ЕГН/л.57/; Разпореждане №3/14.09.2009г. За отпускане(изменяне) на пенсия(и) по протокол №01114 на РУ „Социално осигуряване“ – Хасково; Разпореждане от 01.04.2009г. за преизчисляване на пенсия; Разпореждане от 01.07.2009г. за преизчисляване на пенсия; Заявление от 07.11.2012г.; Бележка за банкова сметка; ***.11.2012г.; Бележка за банкова сметка; ***.04.2013г. на основание §3, ал.1 от ПЗР на ЗБДОО за 2013г.; Заявление от 19.05.2014г.; Удостоверение за банкова сметка ***.05.2014г.; Разпореждане от 01.07.2014г. за преизчисляване на пенсия; Разпореждане от 01.07.2015г. за преизчисляване на пенсия; Протокол от 01.02.2016г. за издаване копие от УП-1, ведно с бележки за платени суми; Заявление вх.№1019-26-945/11.04.2016г. на основание чл.99, ал.6 от КСО; Куриерска товарителница №164795411/11.04.2016г.; Съобщение до Директор ТП на НОИ вх.№1019-26-945-4/11.04.05.2016г.; Жалба вх.№1019-26-945-2/28.04.2016г.; Уведомително писмо изх.№1019-26-945-1/21.04.2016г.; Писмо до АдмС –Хасково изх.№1019-26-945-3/03.05.2016г.; Известие за доставяне №6100013503590; Жалба вх.№1019-26-945-2/28.04.2016г.; Куриерска товарителница №165741411/28.04.2018г.; Писмо изх.№1019-26-945-5/17.05.2016г.; Известие за доставяне №6100013503457; Писмо изх.№886/15.06.2016г., ведно с Определение №8/31.05.2016г. по ЧАД №206/2016г. на АдмС – Хасково; Плик с дата на пощ.клеймо от 15.06.2016г.; Уведомително писмо изх.№1019-26-945-8/29.06.2016г.; разпечатка от система за регистрация на междинен изходящ документ рег.№1019-26-945#8/29.06.2016г.; Разпореждане от 01.07.2016г. за преизчисляване на пенсия; Уведомително писмо изх.№1130-40-852#1/25.07.2016г.; Уведомително писмо вх.№1019-26-945-9/27.07.2016г.; Разпореждане №2139-26-45/09.08.2016г. на Ръководител „ПО“ при ТП на НОИ – Хасково;  Известие за доставяне №6100013653866; Жалба вх.№1012-26-269/07.09.2016г.; Куриерска товарителница №1722-42611/07.09.2016г.; Решение №1012-26-269-1/04.10.2016г. на Директор ТП на нОИ – Хасково; Известие за доставяне №6100015342290; Жалба вх.№1012-26-269-2/21.10.2016г.; Куриерска товарителница №174517411/21.10.2016г.; Писмо до АдмС – Хасково изх.№1012-26-269-3/25.10.2016г.; Списък на страните по чл.152,ал.3 от АПК; Призовка вх.№1012-26-269-4/28.10.2016г.; Молба по АД №592/2016г. на АдмС – Хасково; Съобщение вх.№1012-26-269-5/02.05.2017г.; Решение №249/26.04.2017г. по АД №592/2016г. на АдмС – Хасково; Съобщение вх.№1012-26-269-6/15.05.2017г.; Касационна жалба против Решение №249/26.04.2017г. по АД №592/2016г. на АдмС – Хасково; Призовка от ВАС вх.№1012-26-269-7/20.06.2017г.; Решение №10310/02.08.2018г. по АД №6602/2017г. на ВАС; Заключение на ВЛ по АД №592/2016г. на АдмС – Хасково; Решение №249/26.04.2017г. по АД №592/2016г. на АдмС – Хасково; Списък на представените документи да ръководителя на ПО при ТП на НОИ; Заявление от 31.10.2019г. до Ръководителя на ПО при ТП на НОИ; Списък на представените документи да ръководителя на ПО при ТП на НОИ; Удостоверение  обр.УП-3 от „ГОРУБСО – Мадан“ АД изх.№35/17.02.2016г.; Удостоверение  обр.УП-2 от „ГОРУБСО – Мадан“ АД изх.№36/17.02.2016г.; Удостоверение  обр.УП-2 от „ГОРУБСО – Мадан“ АД изх.№37/17.02.2016г.; Удостоверение  обр.УП-30 от „Електроснабдяване“ клон Хасково №224/21.01.2000г.; Удостоверение  обр.УП-2 от „ ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД изх. №1272/15.02.2016г.; Удостоверение от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД изх. №У-01-208/27.01.2016г.; Удостоверение  обр.УП-2 от „Електромонтаж и наладка“ ЕООД изх. №28/07.09.2009г.; Удостоверение  обр.УП-30 от Предприятие „Пусково наладъчно“ - София №36/20.09.1991г.; Пояснителна записка за изменения вх.№2171-26-2-1/13.11.2019г.; Разпореждане №2146-26-25/17.02.2020г. на Ръководител ПО при ТП на НОИ; Разпореждане №2146-26-5/17.02.2020г. на Ръководител ПО при ТП на НОИ; Известие за доставяне № ИД PS 6300 012AJV H; Уведомително писмо изх.№Ц 1012-26-6-1/12.03.2020г.; Известие за доставяне № ИД PS 6300 012ABR5; Жалба вх.№У -1012-26-6/09.03.2020г.; Жалба вх.№Ц 1012-26-24/16.03.2020г.; Известие за доставяне №10006080432792400605670010; Известие за доставяне №1-000 5 059 886 694 1-006 000 524 00 10/16.03.2020г.; Решение № Ц 1012-26-24-1/13.04.2020г. на Директор ТП на НОИ – Хасково.

С оглед на така постъпилите за днешно съдебно заседание молби, съдът намира, че на страните следва да бъде предоставена възможност да вземат становище по постъпилата жалба, както и да ангажират допълнително доказателства в подкрепа на своите твърдения. С оглед на което, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА възможност на страните да вземат становище и ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.08.2020 г. от 10.40 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

Протоколът се изготви на 03.07.2020 г.

 

 

Съдия:

 

 

 

Секретар: