П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 03.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на трети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря М. Койнова

сложи за разглеждане адм. дело № 105 по описа за 2019 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 10.01 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Н.Н., редовно уведомен от предходно съдебно заседание чрез адв. И., не се явява, представлява се от адв. И. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител .

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Л.Ц., редовно призована, не се явява.

Съдът докладва:

С оглед дадени в предходно съдебно заседание указания на жалбоподателя е постъпила като депозит по делото сума, която впоследствие е изплатена на третото лице – „Еконт Експрес“ ООД. Приложени са доказателства за изплащане на сумата в брой.

От трето неучастващо по делото лице - „Еконт Експрес“ ООД са постъпили изисканите доказателства по опис, който след проследяването му има отбелязване от 04.06.2020г. за установени липсващи документи включени в описа. Впоследствие има ново отбелязване за наличността на описаните в приемо-предавателния протокол от 04.06.2020г. разписки.

Постъпила е молба вх.№3534/30.06.2020г. от вещо лице Ц., в която се моли да и се даде поредна възможност да представи по делото заключение. Сочи невъзможност да се яви в днешното съдебно заседание, като представя доказателства свързани със здравословно състояние.

За днешно съдебно заседание с вх.№3578/01.07.2020г. от ответната страна е постъпило становище, в което не възразяват по хода на делото, установили са, че по делото не е постъпило заключение от вещото лице. Сочат, че ако делото бъде счетено за изяснено от фактическа страна, молят да се даде ход по същество и правят изявление относно разноските.

Адв. И. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка  да бъде даден ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Адв. И. – Не възразявам да се приемат представените доказателства, но искам да направя изявление относно представените от „Еконт Експрес“ ООД документи. От тези 91 документа, в 29 от тях е посочено, че паричните суми са изплатени на друго лице и не са подписани от жалбоподателя. Тези 29 документа нямат връзка с ревизираното лице. Искаме тези документи да се изключат от доказателствения материал, а останалите да бъдат приети. В тази връзка искам да направя искане: тъй като от тези 91 листа само 4 броя касаят 2012г., останалите касаят 2013г., а ревизионното производство обхваща период до 2016г., моля да изключите от доказателствения материал по делото всички документи, разписки и РКО, които не са представени в оригинал, а се съдържат в оптичния носител. Да се уважи молбата на вещото лице. В положение на евентуалност, ако приемете, че наша е доказателствената тежест да оспорим подписа, поставен под документи с име П.И.Х., ще поискам експертиза. Нямам други искания към момента.

         Съдът намира, че като доказателства по делото следва да бъдат приети всички постъпили до настоящия момент от третото лице „Еконт Експрес“ ООД документи. С оглед направените изявления относно тяхното съдържание и авторство от представителя на жалбоподателя, съдът намира, че следва да бъда предоставена възможност и на ответната страна конкретно да вземе становище по изложеното в днешно съдебно заседание. След становище от ответната страна, съдът би могъл да вземе становище при направено конкретно оспорване на тези документи. Поради изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото всички постъпили документи от „Еконт Експрес“ ООД, по опис в приемо-предавателен протокол от 04.06.2020г. и находящи се от л.1031 до л.1125 по делото.

ДАВА възможност на ответната страна да вземе становище по изложените съображения от представителя на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ДАВА възможност на вещото лице М.Ц. да изготви и депозира заключение по назначената съдебно-счетоводна експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.08.2020 г. от 11.00 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице за дадената възможност.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

Протоколът се изготви на 03.07.2020 г.

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: