П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 03.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на трети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

сложи за разглеждане адм. дело № 148 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ния Милва“ ЕООД, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, се явява лично управителя С.К.. В съдебно заседание се представлява от юрк. Златина К., с представено днес пълномощно, удостоверение за правоспособност и Трудов договор.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, се представлява от гл. юрк.Г., с пълномощно представено днес.

Вещото лице К.В.Р., се явява лично, представила заключение в срок.

Съдът докладва:

Съгласно разпореждане от предходно съдебно заседание с писмо от 21.05.2020г. е постъпило от Публичен изпълнител Делчева становище, ведно с представени документи.

Юрк. К. – Да се даде ход на делото.

Гл. юрк. Г. – Моля да се даде ход.

Съдът намира, че няма процесуална пречка  да бъде даден ход на делото в днешно съдебно заседание и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Юрк. К. – Запознати сми с постъпилите документи от третото лице, нека да бъдат приобщени към доказателствата по делото. Да се изслуша вещото лице.

Гл. юрк. Г. – Да се приемат постъпилите доказателства. Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

Съдът намира, че следва да бъде приложено по делото становището, постъпилото с писмо от 21.05.2020г. на Публичен изпълнител Делчева, като бъдат приети като доказателства по делото представените с него Постановление за налагане на обезпечителни мерки и Постановление от 12.01.2016г., както и извлечение от инвентарна книга за дълготрайни активи (на л.63,64 и 65 по делото).

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЛАГА по делото писмо от 21.05.2020г. на Публичен изпълнител Д..

ПРИЕМА като доказателства по делото: Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№С 180026-022-0072939/02.10.2018г. и Постановление за налагане на обезпечителни мерки по чл.195,ал.1 от ДОПК с изх.№26РД-11-3 от 12.01.2016г., както и извлечение от инвентарна книга за дълготрайни активи (на л.63,64 и 65 по делото).

         Съдът пристъпи към снемане самоличността и изслушване на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.В.Р. – снета самоличност. Предупредена за отговорността по чл.291 от НК. Представила съм заключението в срок и поддържам същото.

Юрк. К. – На стр.9, под въпрос 2, където правите констатацията, че по фактурите издадени от „Униропа“ ЕООД не са налице реални доставки, защото(видно от предходното изречение) не са осчетоводени в счетоводството на „Униропа“. Изводът Ви, че не са налице реални доставки, на какво законово основание е?       

            ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.В.Р. – За тези фактури, много ясно и подробно е записано, даже и в материалите на делото ги има, и аз съм посочила, самият Управител на „Униропа“ ЕООД е казал, че те не са издавали такива фактури на „Ния Милва“. Не можах да се свържа със счетоводството на „Униропа“. След като изчетох всичките материали видях, че по делото има Декларация. Аз на това се основавам. Още повече, че как да кажа, че е имало доставки, като не са пускали фактури.

                Юрк. К. – Декларацията е частен документ. Чие задължение е да осчетоводи издадените фактури на „Униропа“ ЕООД?

            ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.В.Р. – Нейно задължение -„Униропа“ ЕООД  е да ги осчетоводи, да ги впише в дневника за продажби.

Юрк. К. – По отношение на въпрос №5 на стр.15, по т.1 правите извод, че не е налице фактическо приемане и предаване на реалните доставки. Въпросът ми е: По преписката са  представени стокови разписки, фактури и пътни листи и документи, въз основа на които с тези фактури са закупени стоките от предходен доставчик –Тренд. Може ли да обясните  защо стигнахте до този извод, че не е ясно от кой обект са доставени, не е ясен произходът и не е ясно транспортирането им?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.В.Р. – За да направя този извод, съм имала предвид следното: Пътните листове за доставяне са към всяка една фактура. Написала съм по-напред кой пътен лист към коя фактура е. Има малко разминаване в датите. Пътният лист, когато се издава, не се издава само за една стока. Всеки ден е идвано от Слънчев бряг до Хасково и е пущан нов пътен лист. В самия пътен лист шофьорите обикновено пишат два, три или четири курса. Можеше на този пътен лист да бъдат посочени няколко фактури.

Юрк. К. – Но задължително ли е да бъдат посочени всички доставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.В.Р. – Не, но с цел икономия на време и материали, така работят на практика шофьорите. Освен това, тази фирма, която всеки ден дава пътни листи за изразходвано гориво, няма една покупка на гориво за този период.

Юрк. К. – Това задължително ли е? Не е ли преценка на самото лице, дали ще иска да се осчетоводят разходите за гориво?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.В.Р. – Аз съм изследвала тези пътни листи и съм написала как трябва да бъде, а това лицето какво иска…

Юрк. К. – По т.2, където казвате, че не е налице съгласно приложените доказателства наемно отношение между Щ.Т.и дружеството доставчик – „Рейна 8“ ЕООД. Правите извод, че след като няма наем, не би могло да се докаже от кои обекти са доставени материалите. Въпросът ми е: Познавате ли и други методи за ползване на помещение освен Договор за наем, тъй като наличието на договор за наем не е задължително основание, за да оправдае мястото, от което са доставени стоките?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.В.Р. – Познавам и други методи. Тези стоки са доставени и фактурирани от името на Рейна-8, а тук през цялото време се говори за Щ. Т.. Съгласно приложените по делото доказателства тя има наемни отношения. Какво общо има „Рейна 8“, с Щ.?

Юрк. К. – Тя е бивш управител. Не е изследвано обстоятелството – какво общо има Щ.. На какво основание правите извод, че е назначена там?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.В.Р. – Тя не е назначена за шофьор, тя е счетоводител. Не правя извод, че е назначена. Аз установих, че тя е счетоводител и още повече, че нейното име са ползва, а не на фирма „Рейна 8“. И друго – касовият бон е издаден от някаква баничарница. Това е друг субект, различен от „Рейна 8“. По документи това се вижда.

Юрк. К. – Подобен ми е въпросът във връзка с ползваното МПС. Възможно ли е да се доставят стоки и услуги с личен автомобил, а не със служебен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.В.Р. – Вие „Рейна 8“ ли имате предвид за доставка на стоки? Може, но няма да има разходи. Коя е тази фирма, която ще прави всеки ден транспортни разходи от Слънчев бряг до Хасково, но без да закупи гориво, без да осчетоводи и изпише гориво и без да има разходи. От това правя крайния извод за липса на доставка. Няма и документи, въз основа на които да кажа, че така е извършено.

Юрк. К. – Във връзка с отговора на предпоследния въпрос, където казвате, че получените препарати са заприходени и изразходвани за производство(стр.19, т.4). Проверихте ли счетоводните записи и по какъв начин са влагани в производството тези стоки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.В.Р. – Аз не мога да дам това заключение, ако не съм изследвала счетоводните документи и много точно съм описала, кога и как се изписват тези материали. В 2017г., всички материали, които са доставени(тоалетна хартия и др.) за 120 000 лева – не са изписани в производството. Изписани са накрая на годината една част, в 2018г. започват вече да се изписват в производството. Аз съм установила, макар и накрая на годината, че в счетоводството изписват тези материали, които са доставени с тези фактури. Друг е въпросът, защо накрая на годината, а не регулярно, но такова е било счетоводството им и аз съм го написала. Изписвани са, т.е. са вложени в производството.

Юрк. К. – Нямам други въпроси. Оспорвам заключението. Имам искания: Представям писмени доказателства с копие за другата страна. Представям справки-процедури, които са свързани с реализацията на закупените продукти, които са използвани за почистване. Тези справки-процедури считахме, че вещото лице ще разгледа, за да отговори на въпрос №4. За повече яснота – предметът на дейност на фирмата е производство на козметични продукти, сапуни, течна козметика и като такова производство, фирмата си има вътрешни правила и процедури, които спазва. Представям тези правила и тези процедури, и за да се обоснове, защо има необходимост да се правят тези разходи и да се купуват тези препарати. Приложена е справка за изразходваното количество препарати и разходната норма, както и справките за горивото и документи, които обосновават разходите за реклама. Очаквахме, че ще бъдат разгледани по-подробно фактурите за реклама и обясненията на страните в тази връзка. Въпреки, че бяха представени такива документи, те не са обсъждани в заключението на вещото лице. Моля представените документи да бъдат приети като писмени доказателства по делото и да се имат предвид при обсъждане на заключението. Имам искане за събиране на гласни доказателства. Моля да допуснете до разпит при режим на довеждане свидетеля Щ. Т., която е посочена в пътните листове и като бивш управител на фирма „Рейна 8“. Свидетеля го искаме във връзка с доказване доставката на стоките по процесните фактури.

Гл. юрк. Г. – Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че изчерпателно е отговорило на така зададените въпроси.

Съдът намира, че следва да бъде прието така представеното заключение от вещото лице Р., като на същото следва да се изплати възнаграждение съобразно внесения депозит. Поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението по назначената съдебносчетоводна експертиза, представено от вещото лице Р..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ като възнаграждение на вещото лице Р. внесената сума в размер на 500 лева /изд.РКО/.

Вещото лице К.В.Р. се освободи от съдебната зала.

Гл. юрк. Г. – Във връзка с представените писмени доказателства, тъй като са в голям обем, моля за възможност да се запозная със същите и да взема писмено становище. Но считам, че като частни писмени документи, същите са с недостоверна дата. Ако са били налични в ходя на ревизионното производство, считам, че е следвало да бъдат представени. По отношение искането за събиране на гласни доказателства от свидетеля Щ.Т.– възразявам. Считам, че за тези обстоятелства следва да има писмени доказателства, а дори и самото вещо лице посочи, че същата не фигурира като лице, което е осъществявало доставките за „Рейна 8“ ЕООД. Нямам други доказателствени искания.

Съдът намира, че по отношение на така представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства следва да се произнесе, но след като бъде дадена възможност на ответната страна да се запознае подробно с тях. Последното се налага с оглед големия обем материали, представени днес. По отношение на искането за събиране на гласни доказателства в настоящото производство, съдът намира, че същото е допустимо с оглед на възникналите спорни моменти във връзка с приемане на заключението. Поради което, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА възможност на ответната страна в 7-дневен срок считано от днес, да вземе писмено становище относно приемане на днес представените доказателства.

УКАЗВА на ответната страна, че при невземане на становище по тези доказателства, същите ще бъдат приети в следващо съдебно заседание като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА до разпит лицето Щ.Т.при режим на довеждане.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, да посочи трите имена на свидетеля, както и подробните обстоятелства, за които ще бъдат ангажирани нейните показания.

Препис от Уточняващата молба от жалбоподателя ще бъде изпратен след постъпването ѝ на ответната страна.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на указанията на съда, Щ.Т.ще бъде заличена като свидетел.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.08.2020 г. от 10.30 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени.

Заседанието приключи в 11.03 часа.

Протоколът се изготви на 03.07.2020 г.

 

Съдия:

 

 

 

Секретар: