П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 03.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на трети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 1369 по описа за 2019 г.

докладвано от съдията

На именното повикване в 11.04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ОДЕССАИНВЕСТ-2012“ ООД, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ“, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

Вещото лице инж. Н.Ц.П., не се явява.

Съдът докладва:

От страните са постъпили суми за назначената експертиза.

На 26.06.2020г. е постъпило становище от определеното вещо лице по назначената експертиза. Сочи, че не е достатъчно времето за изготвяне на заключение за днешното съдебно заседание, иска възможност за изготвяне на такова за следващо съдебно заседание.

На 02.07.2020г. е стъпило становище от ДФЗ, като се сочи, че ст. юрк. П. няма възможност да присъства в съдебното заседание, но не възразява по хода на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

С оглед невъзможността на вещото лице да представи заключение за днешно съдебно заседание, съдът намира, че следва да предостави възможност на инж. П. да изготви заключение за следващото съдебно заседание. Поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице инж. П. да изготви заключение и депозира същото за следващото съдебно заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА  делото за 14.08.2020 г. от 10.20 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице за предоставената възможност.

Заседанието приключи в 11.07 часа.

Протоколът се изготви на 03.07.2020 г.

 

Съдия:

 

 

Секретар: