П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 03.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на трети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 128 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 11.08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Н.Ц., редовно уведомен от предходно съдебно  заседание, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Младши автоконтрольор в сектор ПП при ОДМВР - Хасково, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва:

С оглед изпълнение указанията от предходно съдебно заседание, със становище от 01.07.2020г. са представени допълнителни доказателства.

На 02.07.2020г. е постъпило становище от представляващия жалбоподателя. Иска да бъдат приети представените до този момент доказателства, няма искания за събиране на нови такива и счита делото за изяснено от фактическа страна.

На 03.07.2020г. в изпълнение разпореждане от предходно съдебно заседание е постъпило становище с допълнително представени писма на извършени действия с оглед представяне на допълнителни доказателства. Към становището са приложени доказателства, които искат да бъдат приети.

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът намира, че с оглед заявените писма за днешно съдебно заседание от страните, следва да бъдат приети като писмени доказателства допълнително представените такива с писма вх.№3590/01.07.2020г. и вх.№3632/03.07.2020г. Поради това, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото: Писмо до Началник сектор „ПП“ ОДМВР – Хасково с рег.№1030р-19254/16.06.2020г.; НП №14-1030-012539/20.01.2015г. от Началник сектор „ПП“ – Пловдив; Докладна записка до Началник РУ – Димитровград рег.№254р-20279/05.08.2015г.; Докладна записка до началник РУ – Хасково рег.№19700р-6760/12.03.2016г.; Писмо рег.№1006р-5766/19.06.2020г. от Началник сектор „ПП“ – Пазарджик и Разписка рег.№1253р-7685/30.08.2017г. за получен ел.фиш серия К №1070693.

С оглед дадената възможност да бъдат ангажирани допълнителни доказателства и представените такива в днешно съдебно заседание, съдът намира, че делото следва да бъде счетено за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

Протоколът се изготви на 03.07.2020 г.

 

Съдия:

 

 

 

Секретар: