П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 03.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на трети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

сложи за разглеждане адм. дело № 334 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

На именното повикване в 11.11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.М.М., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. За него се явява адв. С., редовно упълномощен по делото с представено към жалбата пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Община Хасково, редовно призован за днешното съдебно заседание, се представляват от юрк.В., редовно упълномощена с пълномощно представено днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД – София, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат представител.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.М.М., редовно призована, се явява лично, представила заключение в срок.

Съдът докладва:

На 01.07.2020г. е постъпило становище от заинтересованата страна „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД – София. Считат, че жалбата е неоснователна, сочат законови разпоредби от ЗЕ, и че обезщетението се определя по реда на ЗУТ. Искат да се изиска от Община Хасково пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител.

Адв. С. – Да се даде ход на делото.

Юрк. В. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

                Адв. С. – Поддържам подадената жалба. Моля  в жалбата да се чете: Против Решение…. , взето на  заседание проведено на 29.01.2019г., датата 05.09.2018г. да се счита техническа грешка. Моля да приемете като доказателства приложените към жалбата документи. Да се приеме представената от Община Хасково преписка.

Юрк. В. – Оспорвам подадената жалба. Да се приеме представената преписка, както и представените с жалбата доказателства. В допълнение, представям Заповед №1731/21.11.2018г., с която се назначава комисия по чл.210 от ЗУТ от Кмет на Община Хасково, доколкото това е друг протокол и това е друга комисия. Това е относимо към настоящия протокол. Това е пълната преписка и няма оценка, която да касае само процесния имот. Заявявам, че това е пълната преписка. Няма да представяме друго.

Адв. С. – Запознат съм с тази заповед, да се приеме.

Съдът намира, че по делото следва да бъде приложена така постъпилата административна преписка, като бъдат приети като писмени доказателства всички съдържащи се в нея документи, тези представени с жалбата, както и днес представената Заповед №1731/21.11.2018г., поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА по делото административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№ 1927/07.04.2020г.

ПРИЕМА като писмени доказателства: Договор за покупко-продажба на недвижим имот от 15.05.2013г. под №37, том XII, рег.№4042; Протокол от 06.042020г. относно пратка №012U44 V, получена от М.М.М. на 18.03.2020г., ведно с извлечение от „Български пощи“ за 6311 с. Стамболийски; Известие за доставяне №012U44 V с отбелязана дата на получаване 18.03.2020г.; Уведомително писмо до М.М. изх.№53 Е-450-2/16.03.2020г.; Решение №584/18.07.2016г. на МС; Писмо до Електроенергиен системен оператор ЕАД изх.№АУ 14-8/18.04.2018г.; Решение №870 по Протокол №44 от заседание на Общински съвет-Хасково, проведено на 29.03.2019г.; Писмо от Електроенергиен системен оператор ЕАД рег. индекс:53 Е-450-1/21.06.2019г.;  Писмо от Електроенергиен системен оператор ЕАД рег. индекс:53 Е-540-1#3/26.03.2019г.; Писмо от Електроенергиен системен оператор ЕАД рег. индекс:53 Е-540-1/16.01.2019г.; Заповед №240/17.02.2011г. на Кмет на Община Хасково; Заповед №104/13.01.2014г. на Кмет на Община Хасково; Заповед №1387/12.11.2015г. на Кмет на Община Хасково; Протокол №7/29.01.2019г. на Комисия за определяне на еднократните обезщетения, относно сервитутите за право на прокарване и преминаване през поземлени имоти; Експертна оценка, сервитутно право върху поземлени имоти землище Хасково, ведно с 6 бр. приложения / от л.47 до л.70 по делото/; Регистър на засегнатите имоти в землище гр. Хасково от  площадки на ел.стълбове на електропровод; Регистър на засегнатите имоти - частна собственост в землище гр. Хасково; Регистър на засегнатите имоти - частна собственост в землище гр. Хасково от  площадки на ел.стълбове на електропровод; Регистър на засегнатите имоти –общинска собственост в землище гр. Хасково, от сервитут на електропровод; Регистър на засегнатите имоти – земи по чл.19(ВСО) в землище гр. Хасково от сервитут на електропровод; Регистър на засегнатите имоти – земи по чл.19(ВСО) в землище гр. Хасково от площадки на ел.стълбове на електропровод; Регистър на засегнатите имоти Държавна собственост(ДПФ) в землище гр. Хасково от сервитут на електропровод; Баланси на територията и координатен регистър в землище гр.Хасково/от л.100 до л.126 по делото/ и 3бр. скици/на л.127, л.128 и л.129 по делото/ и Заповед №1731/21.11.2018г.

Адв. С. – Нямам искания преди изслушване на вещото лице.

Юрк. В. – Нямам искания преди изслушване на вещото лице.

Съдът пристъпи към снемане самоличността и изслушване на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.М.М. – снета самоличност. Предупредена за отговорността по чл.291 от НК.

Представила съм писмено заключение, което поддържам. Съществена разлика има и по двата метода на оценка. Пазарните аналози, които съм ползвала са подходящи за сравнение съобразно характеристиките и местоположението на имота. Сделките са реални – взети от Служба по вписванията. За приходната стойност съм ползвала реалния договор за наем на оценявания имот и там рентата е по-висока от средностатистическата за Община Хасково, което увеличава и приходната стойност.

Адв. С. – Нямам въпроси към вещото лице. Считам експертизата за обективна.

Юрк. В. – Направихте ли оглед на място преди да изготвите заключението и какво установихте, че има засято?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.М.М. – Всяка година се засяват различни култури, в този период когато е правена оценката 2018г. е било със слънчоглед – едногодишни култури.

Юрк. В. – А трайни насаждения установихте ли да има?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.М.М. – Не, няма.

Юрк. В. – При изготвяне на Вашата оценка, съобразихте ли чл.14 от Наредба №16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти, доколкото казахте, че няма трайни насаждения в този имот? В този член се посочва какви култури не могат да бъдат засети в имоти, през които минава сервитута.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.М.М. – След влизане в сила на сервитута, тогава има ограничение за засяване с многогодишни растения, но в случая е с едногодишни и към момента тази норма няма отношение. След ограничението не би трябвало да има.

Юрк. В. – Когато направихте справка в Агенция по вписванията, за какъв период я направихте справката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.М.М. – Разширила съм периода на изследване на реално сключените сделки, тъй като подходящи аналози само през 2018г. не бяха открити достатъчен брой за да мога да направя оценката. От 2015г. съм се връщала назад до 2018г.

Юрк. В. – Относно приходния метод: само този договор за наем ли изследвахте при определяне на 52 лв./дка. рента?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.М.М. – Това е действителния договор за конкретния имот. Изследвала съм и средностатистическите данни, но в случая се взема предвид реално сключения договор. Средностатистическите данни за 2018г. за Община Хасково са 34 лв./дка., а за този имот е 52 лв./дка. и затова съм взела реалния договор.

Юрк. В. –Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

Съдът намира, че следва да приеме  заключението на вещото лице  М., като на същото следва да се изплати  възнаграждение в размер на внесения депозит, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представеното заключение от вещо лице Т.М., като на същото ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение в размер на внесения депозит от 180 лева /изд. РКО/.

Вещото лице Т.М. се освободи от съдебната зала.

Адв. С. – Нямам други искания Считам делото за изяснено, да се приключи.

Юрк. В. – Няма други искания.

Съдът намери делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. С. – От името на доверителя ми, моля да уважите така подадената жалба и да допуснете изменение в решението на комисията по чл.210 от ЗУТ, за определяне на еднократното обезщетение за право на прекарване и преминаване на енергиен обект през имота на доверителя ми. Жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице, което се легитимира като собственик и за което сме представили Договор за покупко-продажба от общината, в който е фиксирана цена от общината, и е подадена в срок предвиден от закона. Събраха се доказателства, а и вещото лице даде заключение, което аз приемам като справедливата пазарна оценка. Затова ще Ви моля за решение в този смисъл. Моля да присъдите разноски на доверителя ми, за които на основание чл.80 представям списък.

Юрк. В. – Считам решението на комисията по чл.210 от ЗУТ за законосъобразно и като такова, ще ви моля да го потвърдите. Считам, че са спазени изискванията на чл.210 от ЗУТ, и чл.64 и чл.65 от ЗЕ. С оглед на това, моля да потвърдите оценката приета от комисията като правилна и законосъобразна. Алтернативно, правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11.23 часа.

Протоколът се изготви на 03.07.2020 г.

 

 

 

Съдия:

 

 

 

 

Секретар: