П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 03.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на трети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

сложи за разглеждане адм. дело № 386 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 11.24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.В., редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от адв. Д., редовно упълномощен по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – гр.Смолян, редовно призован за днешното съдебно заседание по e-mail, с получено потвърждение за получаване, не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва:

На 28.05.2020г. с писмо е представена оспорената заповед в цялост.

Адв. Д. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Адв. Д. – Поддържам подадената жалба. Моля да бъде отменена обжалваната заповед на основанията посочени в жалбата. Да се приеме преписката и постъпилата в цялост заповед.

Съдът намира, че следва по делото да бъде приложена така постъпилата административна преписка, като бъдат приети като писмени доказателства всички постъпили по делото документи, както и Заповед №4074з-485/07.04.2020г. Поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА по делото административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№ 2575/28.05.2020г.

ПРИЕМА като писмени доказателства документите, съдържащи се в административната преписка, по опис от 23 пункта и находящи се от л.3 до л.40 по делото, както и Заповед №4074з-485/07.04.2020г. на Директор РДГП – Смолян.

            Адв. Д. – Виждам, че с преписката не са представени всички сведения, които съм поискал с жалбата, но няма да правя други искания, предоставям на съда да прецени за ход по същество.

            Съдът намира, че с оглед така заявеното в днешно съдебно заседание, делото следва да бъде счетено за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

         Адв. Д. – Моля да отмените обжалваната заповед на Директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – гр. Смолян, с която на доверителя ме е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца. Моля да присъдите на доверителя ми П.В. направените от него разноски пред настоящата съдебна инстанция. Подробни доводи и правни изводи представям в писмена защита, която моля да приемете, а така също и списък за разноски.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11.28 часа.

Протоколът се изготви на 03.07.2020 г.

 

 

Съдия:

 

 

 

Секретар: