П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 03.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на трети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

сложи за разглеждане адм. дело № 385 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 11.29 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.Г., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Представлява се от адв. К., редовно упълномощена по делото, с пълномощно представено днес.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Регионална Дирекция Гранична полиция – гр.Смолян, редовно призован за днешното съдебно заседание по e-mail, с получено потвърждение за получаване, не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва:

В изпълнение указанията на съда, с писмо от 28.05.2020г. са представени изисканите документи.

Адв. К. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Адв. К. – Поддържам подадената жалба. Да се приемат представените от наша страна писмени доказателства, както и изпратената преписка. Няма да соча други доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

Съдът, с оглед становището на представляващият жалбоподателя, както и липса на становище до този момент от ответната страна, намира, че следва по делото да бъде приложена така постъпилата административна преписка, като бъдат приети като писмени доказателства всички представени от страните документи, както и, че счита делото за изяснено от фактическа страна. Водим от това, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА по делото административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№ 2578/28.05.2020г.

ПРИЕМА като писмени доказателства документите, съдържащи се в административната преписка, по опис от 23 пункта и находящи се от л.3 до л.38 по делото, както и Заповед №4074з-487/07.04.2020г. на Директор РДГП – Смолян и Докладна записка рег.№351р-4560/20.02.2020г. до Началник РУ – Свиленград.

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

         Адв. К. – Моля да уважите жалбата ни и направените с нея искания, както и да приемете атакувания административен акт за незаконосъобразен по изложените в жалбата ни доводи, визиращи съществени нарушения на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон. Моля да присъдите в полза на доверителя ми разноски по делото и ми дадете възможност да развия подробни съображения в писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Дава възможност на адв.К. до 17.07.2020г. да представи писмени бележки.

Заседанието приключи в 11.31 часа.

Протоколът се изготви на 03.07.2020 г.

 

 

Съдия:

 

 

 

Секретар: