П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                          Членове:   ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

                                                           АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА                               

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД (К) № 147 по описа за 2020 година

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:08 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ М.Д.М., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. Т. Д.-М., надлежно упълномощена с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба ГРУПА КЪМ ОД НА МВР - ХАСКОВО, РУ - СВИЛЕНГРАД, редовно уведомени от предходно съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО, редовно уведомени от предходно съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

АДВ. М. Моля да дадете ход на делото.

                        ПРОКУРОРЪТ – Считам, че няма процесуални пречки да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се касационната жалба, към която е приложено заверено за „вярно с оригинал“ копие от акт за установяване на административно нарушение, серия „Д“ с №802959.

АДВ. М. – Уважаема госпожо Председател, поддържаме жалбата. На копието не се вижда ясно това, което сме твърдели и пред РС – Свиленград, а именно, че в действителност има подписи единствено на мястото за свидетеля, а на мястото за актосъставител не фигурира подпис на съставителя. Ето защо в днешното съдебно заседание Ви представям оригиналният документ и моля да бъде приложен по делото за яснота.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените доказателства.

                        Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото приложеният към касационната жалба в заверено за „вярно с оригинала“ копие Акт за установяване на административно нарушение, серия „Д“ №802959, както и представеният днес от процесуалния представител на касатора екземпляр - в оригинал.

Водим от което, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото: Акт за установяване на административно нарушение, серия „Д“ №802959 от дата 22.01.2019 г. в заверен вид за „вярно с оригинал“ както и Акт за установяване на административно нарушение, серия „Д“ №802959 от дата 22.01.2019 г., в оригинал.

АДВ. М. – Нямаме други доказателствени искания. Считаме делото за изяснено.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено.

Като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, съдът намери делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. М. – Уважаеми административни Съдии, ще Ви моля да отмените решението на РС Свиленград по НАХД №250/2019 г., по съображения, които сме изложили в касационната жалба. Допълнително представяме писмено становище, в което сочим с подробности наличните според нас процесуални нарушения и неправилното мотивиране на решението. Също така ще Ви молим да ни присъдите направените разноски в двете инстанции.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам че контролиращият съд, в лицето на РС – Свиленград, е обсъдил всички факти и обстоятелства и обосновано е стигнал до извода, че са налице предпоставки за потвърждаване на атакуваното наказателно постановление. Считам, че не са допуснати нарушения на материалния закон пред първата инстанция. В конкретния случай не са налични касационните основания за отмяна на съдебния акт, поради което предлагам да оставите в сила решението на РС – Свиленград.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

            Заседанието приключи в 10:13 часа.

            Протоколът се изготви на 01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

                                                                                    

             Секретар: