П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                          Членове:   ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

                                                           АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА                            

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД (К) № 171 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Цветомира Димитрова

на именното повикване в 10:14 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ М.П.П., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба ОД НА МВР – ХАСКОВО, РУ – Димитровград, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО, редовно уведомени от предходно съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

                        ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване  ход на делото в днешното съдебно заседание,       

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се касационната жалба, насочена срещу Решение с №263/13.12.2019 г. по АНД №556/2019 г., по описа на РС – Димитровград, в частта му, в която е изменено наложеното на касатора административно наказание.

ПРОКУРОРЪТ – Намирам жалбата за неоснователна. Нямам искания за събиране на други доказателства.

Като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам касационната жалба за неоснователна. Намирам, че пред контролиращия съд при разглеждане на дело не са допуснати съществени процесуални нарушения и нарушения на материалния закон. Намирам, че не са налични касационните основания. Считам, че са правилни мотивите на РС – Димитровград, с които е отменил предложението за част от административните нарушения, а останалата част е изменил, като е намалил наказанията, с оглед на което моля да оставите решението в сила.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

            Заседанието приключи в 10:16 часа.

            Протоколът се изготви на 01.07.2020 година.

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    

 

  Секретар: