П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                          Членове:   ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

                                                           АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА                               

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД (К) № 205 по описа за 2020 година

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:17 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ М.Т.М., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява, не изпраща представител.

От същия е постъпило писмено становище с вх. №3512/30.06.2020 г. В същото заявява, че е възпрепятстван и не може да присъства по делото, насрочено за днешното съдебно заседание, но моли да бъде даден ход на същото, счита го за изяснено от фактическа страна, поддържа касационната жалба, заявява, че няма други доказателствени искания, прави възражение за прекомерност, ако има искане за присъждане на разноски от страна на актосъставителя, излага становище по същество, като претендира отмяна на обжалваното решение и на НП, и присъждане на направените по делото разноски.

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба ОД НА МВР – ХАСКОВО, РУ – ДИМИТРОВГРАД, редовно уведомени от предходно съдебно заседание, не изпращат представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО редовно уведомени от предходно съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

                        ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът намира,че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                                       О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се касационната жалба.

                        ПРОКУРОРЪТ – Считам касационната жалба за неоснователна. Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено.

Като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, споделям мотивите на РС – Димитровград, с които е потвърдено НП. Считам, че при разглеждането на делото пред РС – Димитровград не са допуснати съществени процесуални нарушения, или нарушения на материалния закон. Намирам че не са налични касационните основания за отмяна на съдебния акт, поради което предлагам да го оставите в сила.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:20 часа.

            Протоколът се изготви на 01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

                                                                                    

             Секретар: