П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                          Членове:   ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

                                                           АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА                               

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД (К) № 220 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Цветомира Димитрова

на именното повикване в 10:21 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ „С.Г.ГРУП“ ЕАД – гр.София, правоприемник на „С.Г.ГРУП“ ООД – гр.Монтана, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат представител.

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, редовно призовани, не изпращат процесуален представител.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО, редовно призовани, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

                        ПРОКУРОРЪТ – Няма процесуални пречки да бъде даден ход на делото, моля да бъде даден.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                                       О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се касационната жалба.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания, считам делото за изяснено.

Съдът, като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на нови доказателства, намира че следва да бъдат приложени по делото извършените служебни справки в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото, следните документи: Извадка от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, относно „С. Г. ГРУП“ ЕАД от 06.03.2020 г.; Протокол на едноличния собственик на капитала на „С. Г. ГРУП“ ЕООД от 28.11.2019 г.; Извадка от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, относно „С. Г. ГРУП“ ЕООД – Заличен търговец / ЮЛНЦ от 06.03.2020 г.; Протокол на едноличния собственик на капитала на „С. Г. ГРУП“ ООД / вече „С. Г. ГРУП“ ЕООД / от 19.11.2019 г. в гр. София; Протокол от заседание на съвета на директорите на „ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ХОЛДИНГ“ АД от 06.03.2020 г.; Извадка от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, относно „С. Г. ГРУП“ ЕАД от 22.05.2020 г.; Извадка от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, относно „С. Г. ГРУП“ ЕООД – Заличен търговец / ЮЛНЦ от 22.05.2020 г.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам че касационната жалба е основателна, с оглед на наведените в нея доводи, че не е осъществено административно наказаното нарушение, което е било предмет на атакуваното  НП, и с оглед настъпилата промяна в закона, за изменение на  разпоредбата на ЗМДТ.  Въз основа на това считам, че изводите на РС – Димитровград, с които е потвърдено НП, са неправилни, и моля да постановите решение, с което да отмените решението на РС – Димитровград.  

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.            

                        Заседанието приключи в 10:24 часа.

            Протоколът се изготви на 01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

                                                                                    

             Секретар: