П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                          Членове:   ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

                                                           АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА                               

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД (К) № 260 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Цветомира Димитрова

на именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ Н.Г.Н., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. За същия се явява адв. И.И., надлежно упълномощен да го представлява, с пълномощно, приложено към касационната жалба.

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба РУ НА МВР – ДИМИТРОВГРАД, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.                    

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО, редовно уведомени от предходно съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

                        АДВ. И. – Моля за ход на делото.            

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.              

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

Водим от което,

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се касационната жалба.

                        АДВ. И. Заявявам, че поддържам касационната жалба. Моля да приложите изпратеното наказателно дело. Нямам доказателствени искания.  

                        ПРОКУРОРЪТ – Считам касационната жалба за допустима. Нямам доказателствени искания. Да се приложи наказателното дело.

                        Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства по делото намира, че същото е изяснено от правна и фактическа страна и

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        АДВ. И. Уважаеми административни Съдии, считам че в настоящото производство основният проблемен въпрос, който стои за обсъждане, и не е намерил своя отговор в предишното такова, е дали спрямо лицето Н.Г.Н., не е приложено незаконосъобразно правото, като срещу него за едно и също деяние се водят две наказателни производства, а именно едно НОХД и едно общо АНД.

По принцип пред Вас са налице представените доказателства. Решаващият съд в гр. Димитровград е преценил, че в конкретния случай за съставянето на административния акт, съответно на НП, са налице две различни деяния, тъй като се счита, че Н. е управлявал МПС-то на различни места и време, и нямаме идентичност, или налице са две изпълнителни деяния. Считаме, че това не е така. От установената фактическа обстановка категорично се доказва, че той е бил задържан предходния ден, при което са му направени тестове за наркотици, които тестове съответно дават положителна проба. Тези тестове се потвърждават и с кръвни проби, и т.н., въпрос, който въобще не е спорен. Спрямо него е взета и мярка за неотклонение – задържане за двадесет и четири часа, и съответно на следващия ден, когато мярката е изтекла, при освобождаването му, на Н. е разпоредено от дежурния полицай да премести автомобила, който е управлявал предходния ден, от полицейския паркинг, който се намира срещу вратата на районното управление. На практика не се е стигнало до реално преместване на автомобила, тъй като още с отиването, отключването и влизането му вътре, същият е накаран да слезе от колата, от полицай, който го е отвел при дежурния в районното, и който дежурен се явява и актосъставителят. На практика, особеност, която не беше отчетена от РС – Димитровград, че актосъставителят и свидетелите по акта, който е съставен на Н., не са преки очевидци на извършено деяние – управление на МПС. Впоследствие на Н., въобще не му е станало ясно, че срещу него се започва някакъв нов вид производство, тъй като не му е било обяснено и разяснено какво всъщност става. Нямаме налице релевантно издаване на проба за наркотици, тъй като този факт, и това обстоятелство, са били ясни на абсолютно всички в районното управление. То се потвърждава и от разпитаните свидетели. На практика е било ясно, че същият няма как при взети проби предходния ден, които са положителни, тестваното за наркотици да бъде отрицателно. Същите не се явяват с такъв временен характер, каквато е да речем алкохолна проба, а са съпоставени в рамките поне на едно тридесет дни. На практика Н. е бил подведен, съставен му е бил акт, който той е считал, че е част от започналото вече срещу него производство, и не е бил наясно, нито с правата си, нито с това, което се случва. Всички тези обстоятелства и процесуални нарушения не бяха коректно разгледани, и не бяха оценени от РС – Димитровград, което считаме за неправилно и незаконосъобразно. Считаме, че по отношение на Н. е налице нарушаване на основния правен принцип, а именно забраната за повторно съдене и наказване на едно лице за едно и също деяние. Принципът е известен в правото като non bis in idem, който принцип е константен, както за Европейското право, така и за нашето. Посочил съм Тълкувателно решение №3/2015 г. на Общо събрание на наказателна колегия на ВКС, но същото е издадено на база на Европейското право, което в Протокол №7 към Европейската конвенция за защита правата на човека – чл. 4, §1 е съществен елемент на правото на справедлив процес, което е гарантирано от чл. 6, §1 на същата Конвенция. Той по съществото си представлява една неотменна гаранция и самостоятелна такава за всички граждани на Европейския съюз срещу възможността да бъдат последователно подлагани на наказателна репресия за престъпления, за които вече са били наказани. Да, към момента на издаването на съответния административен акт не е била влязла присъдата по наказателното производство, но от приложените доказателства е видно, че Н. е бил осъден, с влязла в сила присъда, където е получил своите наказания за деянието си. Считам, че деецът не следва да носи едновременно наказателна и административно-наказателна отговорност в случаите, когато с извършените от него деяния са нарушени едновременно наказателни и административно-наказателни норми, с различни обекти на защита. Считаме, че вмененото му като нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, а именно, че той е управлявал лек автомобил и е отказал да бъде тестван за наркотици, не е изпълнен този състав, а на практика полицаите са превишили своите права, подвеждайки моя клиент, за да му съставят едни актове и да му наложат едно допълнително наказание. Моля да разгледате внимателно доказателствата по делото, да се убедите, че изложеното от мен е истина, и преценявайки същите да постановите съдебен акт, с който да отмените Решение № 2/07.01.2020 г., постановено по АНД № 462/2019 г. на РС – Димитровград.     

                        ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам че решението на РС – Димитровград, с което е потвърдено издаденото НП, е правилно и законосъобразно, и моля да бъде оставено в сила. Считам, че не са допуснати процесуални нарушения, или нарушения на материалния закон при съставянето на акта, издаването на НП и при разглеждането на делото от контролиращия съд – РС – Димитровград. Намирам че наведените доводи за това, че се касае за едно и също деяние, не са основателни, защото, видно от фактологията, се касае за деяние, което е различно най-малкото по време и по място, и фактическия състав, който е реализиран, и за това, че е нарушил чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, той е отказал да му бъде извършена проба. С оглед на тези мотиви, моля да оставите в сила оспорвания съдебен акт.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 10:34 часа.

            Протоколът се изготви на 01.07.2020 година.

 

 

                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

            Секретар: