П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                          Членове:   ЦВЕТОМИРА Д.

                                                           АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА                               

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД (К) № 364 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Цветомира Д.

на именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ – СОФИЯ, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представляват от ст. юрк. К. Г., надлежно упълномощена с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.  

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба „ХЕКСАЛА“ ООД – гр.СОФИЯ, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представляват от адв. К. Г., надлежно упълномощен да ги представлява, с пълномощни за упълномощаване и преупълномощаване, приложени по делото пред районния съд.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

СТ. ЮРК. Г. – Да се даде ход на делото.

АДВ. Г. – Да се даде ход.

                        ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Водим, от което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се касационната жалба.

Докладва постъпилият чрез Районен съд – Свиленград отговор на касационната жалба.

СТ. ЮРК. Г. – Поддържаме касационната жалба, нямаме други искания, няма да сочим нови доказателства.

АДВ. Г. – Уважаеми административни Съдии, оспорвам жалбата, поддържам подадения отговор, няма да представям писмени доказателства, нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Намирам касационната жалба за допустима. Нямам доказателствени искания, считам делото за изяснено.

Съдът, като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, намира делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

СТ. ЮРК. Г. – Уважаеми административни Съдии, моля да постановите Решение, с което да отмените решението на РС – Свиленград като неправилно и незаконосъобразно, и да постановите друго такова, с което да потвърдите издаденото НП като правилно и законосъобразно, по съображения, подробно изложени в касационната жалба. Ако решите да уважите жалбата, Ви моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение. В случай на искане на ответната страна за присъждането на разноски, ако прецените, моля да присъдите такива в минимален размер, като възразявам за тяхната прекомерност.

АДВ. Г. – Уважаеми административни Съдии, моля да постановите Решение, с което да оставите без уважение подадената касационна жалба и да потвърдите решението на първата инстанция като правилно и законосъобразно, по съображенията, изложени в отговора. Моля да ни бъдат присъдени сторените по делото разноски, представляващи адвокатско възнаграждение, за което са представени Договор за правна защита и съдействие, фактура и платежен документ за реалното плащане на възнаграждението.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам касационната жалба за основателна. Намирам изводите на РС – Свиленград, с които е приел, че е налице несъответствие между описанието на нарушението и правната квалификация на същото, за неправилни. Споделям доводите, наведени в касационната жалба, с оглед на което Ви моля да постановите решение, с което да отмените решението на РС – Свиленград.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 10:42 часа.

            Протоколът се изготви на 01.07.2020 година.

 

                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

                      

Секретар: