П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                          Членове:   ЦВЕТОМИРА  ДИМИТРОВА

                                                           АНТОАНЕТА  МИТРУШЕВА                                       

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД (К) № 412 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Цветомира Димитрова

на именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ „ДАСЕ“ ЕООД – гр.СВИЛЕНГРАД, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител. От Управителя на дружеството касатор Т. Д. – П. е постъпила молба с вх. №3455/26.06.2020 г., в която заявява, че на датата на днешното съдебно заседание е служебно ангажирана, но моли да бъде даден ход на делото и същото да бъде разгледано, като заявява, че поддържа подадената жалба.

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба ЦУ НА НАП – „ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ – ПЛОВДИВ, редовно призовани, не изпращат процесуален представител. От пълномощника на същия ст. юрк. М. К. е постъпило писмено становище с вх. №3514/30.06.2020 г. В същото се моли да бъде даден ход на делото при отсъствие на страната, оспорва се подадената касационна жалба, като същата се счита за неоснователна. Заявява се, че страната няма да сочи други доказателства, няма доказателствени искания, излага становище по същество, претендира юрисконсултско възнаграждение. В случай на уважаване на жалбата, прави възражение за присъждане на адвокатското възнаграждение на другата страна в минимален размер. Към становището е приложен списък на направените разноски.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО, редовно призовани, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

                        ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание,

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се касационната жалба.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания, да се приемат представените.

Съдът, като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, намирам касационната жалба за неоснователна. Считам, че в конкретния случай не са налични касационните основания за отмяна на съдебния акт, поради което моля да оставите в сила решението на РС – Свиленград.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.  

            Заседанието приключи в 10:49 часа.

            Протоколът се изготви на 01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

                                                                                    

             Секретар: