П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                         Членове: ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

                                                          РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА - ИВАНОВА

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД (К) № 211 по описа за 2020 година

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:04 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ Й.Т.Г., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба ГРУПА КЪМ ОД НА МВР - ХАСКОВО, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО, редовно уведомени от предходно съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

                        ПРОКУРОРЪТ – Считам, че няма процесуални пречки да бъде даден ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилата касационна жалба, както и постъпилото от касатора от предходно съдебно заседание писмено становище, молба с вх. №2367/20.05.2020 г. Страните не правят доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

Като взе предвид това, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам че касационната жалба е неоснователна. Намирам за правилни мотивите на РС – Хасково, който е преценил да потвърди за определени административни нарушения в НП същото, а за другите РС – Хасково правилно е решил да бъде отменено в останалата част. Считам, че при разглеждането на делото пред РС – Хасково не са допуснати нарушения на процесуалните правила и не са налице касационните основания за отмяна на атакуваното решение, с оглед на което моля да бъде оставено в сила.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

            Заседанието приключи в 10:07 часа.

            Протоколът се изготви на 01.07.2020 година.

                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

           Секретар: