П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                          Членове:   ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

                                                           АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА                               

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане Адм.дело № 150 по описа за 2020 година

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

  ЗА ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно уведомени от предходно съдебно заседание,  се явява прокурор Цвета Пазаитова.

ОТВЕТНИКЪТ по протеста ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМЕОНОВГРАД, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат представител.

                        ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам, че няма процесуални  пречки да бъде даден ход на делото.              

Съдът намира, че няма процесуална пречка, да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което                                                

О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

Докладва се постъпилият протест от Елеонора Петрова Иванова – прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, срещу чл. 11, ал. 1 в частта „….от 01 март…… до 30 октомври…“ и ал. 2 в частта „… от 01 март…“; чл. 35, ал. 2, пред. /изречение/ второ; чл. 40; чл. 41, ал. 1, ал. 2, ал.6, ал. 8 в частта „… специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“, ал. 9 в частта „…специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“; чл. 45; чл. 46, ал. 1, в частта „… от 1 март…до 30 октомври…“ и изр. второ в частта „…..от 1 март…“; чл. 52, ал. 1, т. 4 в частта „…т. 12 и 13 на Приложение № 4 към глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси“ от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Симеоновград.

ПРОКУРОРЪТ – Поддържам протеста. Да се приемат писмените доказателства, приложени по делото. Нямам искания за събиране на други доказателства.

Съдът като взе предвид становището на страните намира, че следва да приеме като доказателства по делото представената административна преписка, заверена с „Вярно с оригинала“ от страна на Общински съвет – Симеоновград, и като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства намира, че делото е изяснено от фактическа и правна страна, поради което следва да бъде даден ход по същество.

Водим от горното, съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото всички доказателства, представляващи административната преписка по приемане на оспорената наредба, а именно: Наредба за определяне размера на местните данъци през 2008 г. на територията на Община Симеоновград; Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Симеоновград /заглавие, изменено с Решение № 148/29.01.2009 г./; Покана за свикване на ОбС – Симеоновград на заседание на 22.02.2008 г.; докладна записка от Кмета на Община Симеоновград; Решение № 44/22.02.2008 г. на ОбС – Симеоновград; списък на поименно гласувалите по докладна записка № С-531/05.02.2008 г.; Протокол № 6/22.02.2008 г. от заседание на ОбС – Симеоновград; Покана за свикване на ОбС – Симеоновград на заседание на 29.01.2009 г.; докладна записка от Кмета на Община Симеоновград с рег.индекс С-270/20.01.2009 г.; Решение № 148/29.01.2009 г. на ОбС – Симеоновград; списък на поименно гласувалите по докладна записка № С-270/20.01.2009 г.; Протокол № 16/29.01.2009 г. от заседание на ОбС – Симеоновград; Покана за свикване на ОбС – Симеоновград на заседание на 29.01.2010 г.; докладна записка от Кмета на Община Симеоновград с рег.индекс С-255/21.01.2010 г.; Решение № 240/29.01.2010 г. на ОбС – Симеоновград; списък на поименно гласувалите по докладна записка № С-255/21.01.2010 г.; Протокол № 25/29.01.2010 г. от заседание на ОбС – Симеоновград; Покана за свикване на ОбС – Симеоновград на заседание на 24.01.2011 г.; докладна записка от Кмета на Община Симеоновград с рег.индекс С-245/17.01.2011 г.; Решение № 326/24.01.2011 г. на ОбС – Симеоновград; списък на поименно гласувалите по докладна записка № С-245/17.01.2011 г.; Протокол № 34/24.01.2011 г. от заседание на ОбС – Симеоновград; Покана за свикване на ОбС – Симеоновград на заседание на 30.01.2012 г.; докладна записка от Кмета на Община Симеоновград с рег.индекс С-233/13.01.2012 г.; Решение № 29/30.01.2012 г., Протокол № 5/30.01.2012 г. на ОбС – Симеоновград; списък на поименно гласувалите по докладна записка № С-233/13.01.2012 г.; Протокол № 5/30.01.2012 г. от заседание на ОбС – Симеоновград; Покана за свикване на ОбС – Симеоновград на заседание на 18.12.2013 г.; докладна записка от Кмета на Община Симеоновград с рег.индекс С-7894/09.12.2013 г.; Решение № 245/18.12.2013 г., Протокол № 27/18.12.2013 г. на ОбС – Симеоновград; списък на поименно гласувалите по докладна записка № С-7894/09.12.2013 г.; разпечатка от интернет страницата на Община Симеоновград за проекти на нормативни актове; Протокол № 27/18.12.2013 г. от заседание на ОбС – Симеоновград; Покана за свикване на ОбС – Симеоновград на заседание на 28.09.2016 г.; докладна записка от Кмета на Община Симеоновград с рег.индекс С-5234/20.09.2016 г.; Решение № 105/28.09.2016 г., Протокол № 12/28.09.2016 г. на ОбС – Симеоновград; списък на поименно гласувалите по докладна записка № С-5234/20.09.2016 г.; разпечатка от интернет страницата на Община Симеоновград за проекти на нормативни актове-2л.; Протокол № 12/28.09.2016 г. от заседание на ОбС – Симеоновград.

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, поддържам протеста, който е подаден от Окръжна прокуратура – Хасково. Считам, че са налице основанията за отмяна на оспорените разпоредби. Оспорват се разпоредби от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Симеоновград, която е подзаконов нормативен акт. Няма да се спирам подробно на съображенията за оспорване на всяка една от посочените разпоредби, защото считам, че достатъчно подробно са развити в протеста, който е отправен до АдмС – Хасково. Считам, че съображенията са основателни, с оглед на което моля да постановите решение, с което да отмените оспорените разпоредби от Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Симеоновград. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.  

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

            Заседанието приключи в 10:54 часа.

            Протоколът се изготви на 01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

                                                                                    

             Секретар: