П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 01.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                          Членове:   ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

                                                           АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА                               

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане Адм.дело № 268 по описа за 2020 година

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:55 часа се явиха:

 

ЗА ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

ОТВЕТНИКЪТ по протеста ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат представител.

                        ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, считам, че няма процесуални  пречки да бъде даден ход на делото.              

Съдът намира, че няма процесуална пречка, да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което                                                

О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Докладва се постъпилия протест.

ПРОКУРОРЪТ – Поддържам протеста, ведно с направеното в последствие уточнение към същия. Да се приемат писмените доказателства, приложени по делото. Нямам искания за събиране на други доказателства.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото приложените към протеста документи, както и изпратените от страна на  Председателя на Общински съвет – Хасково с писмо вх.№ 2976/10.06.2020 г. документи, представляващи административната преписка по приемане на процесната наредба, и като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства намира, че делото е изяснено от фактическа и правна страна, поради което следва да бъде даден ход по същество.

Водим от горното, съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към протеста документи, както и изпратената от страна на  Председателя на Общински съвет – Хасково с писмо вх.№ 2976/10.06.2020 г. документи, представляващи административната преписка по приемане на процесната наредба, а именно: Наредбата за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково; актуалната Наредбата за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково; Решение №231/28.11.2008 г. на Общински съвет – Хасково; Препис-извлечение от Протокол № 16 от заседание на ОбС – Хасково, проведено на 28.11.2008 г.; Докладна записка от Кмета на Община Хасково; Наредбата за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково; Решение № 13/11.12.2015 г. на ОбС – Хасково; Препис-извлечение от Протокол № 2 от заседание на ОбС – Хасково, проведено на 11.12.2015 г.;  Докладна записка от Кмета на Община Хасково; Раздел V, Раздел VI и Раздел VII от Наредбата за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково; Докладна записка от Кмета на Община Хасково, публикувана на страницата на Общински съвет – Хасково на 16.11.2015 г.; Решение № 104/25.03.2016 г. на ОбС – Хасково; Препис-извлечение от Протокол № 8 от заседание на ОбС – Хасково, проведено на 25.03.2016 г.; Докладна записка от Кмета на Община Хасково.

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, поддържам протеста на Окръжна прокуратура – Хасково, с който се оспорват разпоредби от Наредбата за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково. Няма да преповтарям съображенията в протеста, доколкото считам, че те са развити достатъчно подробно и същият е мотивиран. Намирам, че се налице достатъчно съображения за да се счете, че оспорването е основателно, с оглед на което моля да постановите решение, с което да отмените разпоредбите на чл. 7, ал.1, чл.10, ал.5, чл. 12, ал.2, чл. 23, предложение 4 и предложение последно буква „а“, чл. 30, чл. 32, ал.2, чл. 35, чл. 36, ал. 1, чл.37, ал. 2 в частта „или упълномощени от него длъжностни лица“. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски. 

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

            Заседанието приключи в 10:59 часа.

            Протоколът се изготви на 01.07.2020 година.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

                                                                                    

             Секретар: