П Р О Т О К О Л

 гр. Хасково, 09.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на девети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                                                Членове:                                          

 

При участието на секретаря Ангелина Латунова

и прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане адм.дело №  533 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Василка Желева  

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А.А.З., не се явява. Същият е нередовно призован за днешното съдебно заседание, чрез назначения си процесуален представител адв. В.П., доколкото получената от същата на 02.07.2020 г. призовка за днешното съдебно заседание е получена при неспазване изискването на чл. 41, ал. 5 от ГПК, приложим на основание чл. 91 от ЗУБ, за призоваване на страната най-късно седем дни преди съдебното заседание. Изпратената лично до жалбоподателя призовка на посочения от него в жалбата съдебен адрес за призоваване за днешното съдебно заседание, а именно РПЦ – Харманли, е върната в цялост като неполучена, с отбелязване от длъжностното лице по призоваването, че по данни на служител в РПЦ-Харманли, адресатът на призовката е напуснал центъра на 24.06.2020 година.

В залата се явява адв. В.А.П., определена с Уведомително писмо на АК – Хасково с вх.№ 3582/01.07.2020 г. от Председателя на Съвета на Адвокатска колегия – Хасково за осъществяване на допуснатата правна помощ на жалбоподателя А.А.А.З., и назначена за процесуален представител на същия, с определение на съда в закрито заседание от 02.07.2020 г. до приключването му във всички съдебни инстанции.

ОТВЕТНИКЪТ Председател на Държавна агенция за бежанците при МС, редовно призован за днешното съдебно заседание, доколкото съгласно върнатия на имейла отговор призовката е регистрирана на 30.06.2020 г., се представлява от ст. юрк. М.Х., надлежно упълномощена по делото с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

Съдът докладва постъпилото под вх.№ 3624/02.07.2020 г. искане от прокурор при Окръжна прокуратура - Хасково, на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК и в изпълнение на Заповед  № ЛС-4496 от 03.10.2014 г. на Главен прокурор на Република България и Заповед № ОП-30 от 12.03.2019 г. на Административен ръководител-Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Хасково, че същите желаят да участват в производството по адм.дело № 533/2020 г. по описа на съда.

В залата се явява Елеонора Иванова – прокурор от Окръжна прокуратура - Хасково.

ПРОКУРОРЪТ – Поддържам така направеното искане. Моля да конституирате Окръжна прокуратура - Хасково като страна в процеса, доколкото делото е с важен обществен и държавен интерес.

Съдът намира, че така направеното изявление от прокурора обосновава наличието на важен обществен и държавен интерес от участието на Прокуратурата в настоящото производство, предвид което Окръжна прокуратура-Хасково следва да бъде конституирана като страна по делото и

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – Хасково, на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК, като страна по адм.дело № 533/2020 г. по описа на Административен съд - Хасково.

АДВ.П. – Считам, че не следва да се дава ход на делото, предвид нередовното призоваване на моя доверител и на мен, като назначен служебен представител, тъй като не е изтекъл 7-дневния срок за призоваване преди съдебното заседание. С оглед правилното протичане на съдебното производство, считам че следва да бъде спазен този срок. В тази връзка ще Ви моля да не давате ход на делото в днешното съдебно заседание.

СТ.ЮРК.Х. – Считам, че с оглед личното явяване на процесуалния представител на жалбоподателя, следва да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – С оглед направеното възражение на процесуалния представител на жалбоподателя, считам че ход на делото не следва да се дава в днешното съдебно заседание.

Съдът намира, че с оглед нередовното призоваване на жалбоподателя и изрично направеното в днешното съдебно заседание възражение по даване ход на делото от назначения му процесуален представител, са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото. Същото следва да бъде отсрочено за друга дата, за която да се изпрати още веднъж призовка на адреса, посочен от жалбоподателя в жалбата му, а адв. В.П., в качеството ѝ на назначен процесуален представител, да се счита редовно уведомена, както и останалите страни по делото.

Водим от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 13.08.2020 г. от 10:30 часа, за която дата ответникът, ОП – Хасково и адв. В.П. да се считат за редовно уведомени. Да се изпрати нова призовка до жалбоподателя.

Заседанието приключи в 10:08 часа.

Протоколът се изготви на 09.07.2020 година.

 

 

 

 

                                                                   

                                                        СЪДИЯ:                                                                                                     

  

 

 

                                                        Секретар: