П Р О Т О К О Л

 гр. Хасково, 09.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на девети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                                                Членове:                                          

 

При участието на секретаря Ангелина Латунова

и прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане адм.дело №  546 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Василка Желева  

На именното повикване в 10:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.М., не се явява. Същият е редовно призован за днешното съдебно заседание, чрез назначения си процесуален представител адв. Т.Т.Т., която е призована на ел. адрес на 02.06.2020 г. Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, изречение второ от ЗУБ, тъй като делото е образувано по жалба срещу решение, постановено в ускорена процедура, срокът за призоваване е най-късно три дни преди съдебното заседание и същият е спазен.

Съдът докладва:

Изпратената лично до жалбоподателя призовка на посочения от него в жалбата съдебен адрес за призоваване за днешното съдебно заседание, а именно РПЦ – Харманли, е върната в цялост като неполучена, с отбелязване от длъжностното лице по призоваването, че по данни на служител в РПЦ-Харманли, адресатът на призовката е напуснал центъра на 29.06.2020 година.

В залата се явява адв. Т.Т.Т., определена с Уведомително писмо на АК – Хасково с вх.№ 3583/01.07.2020 г. от Председателя на Съвета на Адвокатска колегия – Хасково за осъществяване на правна помощ на жалбоподателя Я.М., и назначена за процесуален представител на същия, с определение на съда в закрито заседание от 02.07.2020 г. до приключването му във всички съдебни инстанции.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган при РПЦ – Харманли към ДАБ, редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от ст. юрк. М.Х., надлежно упълномощена от П.Г.Р., в качеството му на интервюиращ орган, с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

Съдът докладва постъпилото под вх.№ 3623/02.07.2020 г. искане от прокурор при Окръжна прокуратура - Хасково, на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК и в изпълнение на Заповед  № ЛС-4496 от 03.10.2014 г. на Главен прокурор на Република България и Заповед № ОП-30 от 12.03.2019 г. на Административен ръководител-Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Хасково, че същите желаят да участват в производството по адм.дело № 546/2020 г. по описа на съда.

В залата се явява Елеонора Иванова – прокурор от Окръжна прокуратура - Хасково.

ПРОКУРОРЪТ – Поддържам така направеното искане. Моля да конституирате Окръжна прокуратура - Хасково като страна в процеса, доколкото делото е с важен обществен и държавен интерес.

Съдът намира, че така направеното изявление от прокурора обосновава наличието на важен обществен и държавен интерес от участието на Прокуратурата в настоящото производство, предвид което Окръжна прокуратура-Хасково следва да бъде конституирана като страна по делото и

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – Хасково, на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК, като страна по адм.дело № 546/2020 г. по описа на Административен съд - Хасково.

АДВ.Т. – Да се даде ход на делото.

СТ.ЮРК.Х. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилата жалба, насочена срещу Решение № УПХ-54/23.06.2020 г. на Интервюиращ орган при РПЦ – Харманли към ДАБ при МС.

АДВ.Т. – Поддържам жалбата. Няма да соча нови доводи. Да се приеме изпратената административна преписка. Нямам доказателствени искания.

СТ.ЮРК.Х. – Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете в цялост изпратената административна преписка, както и докладна записка относно чужденците, напуснали РПЦ – Харманли с вх.№ 489/01.07.2020 г., която Ви представям. Справка за държава по произход на жалбоподателя няма да соча, тъй като интервюиращият орган е използвал последната актуална такава, като към настоящия момент няма промяна в политическата и икономическата обстановка там. Нямам други доказателствени искания.

АДВ.Т. – Да се приеме така представената докладна записка.

ПРОКУРОРЪТ – Намирам жалбата за неоснователна. Моля да се приемат като доказателства по делото представените документи, представляващи административната преписка, както и представената в днешното съдебно заседание докладна записка. Нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото изпратените документи от административния орган като надлежно заверена административна преписка по издаване на оспореното решение, както и днес представената от процесуалния представител на ответника докладна записка до Директора на РПЦ – Харманли относно чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ – Харманли с вх.№ 489/01.07.2020 г. и като взе предвид, че страните нямат искания за събиране на други доказателства намира, че делото е изяснено от правна и фактическа страна, поради което следва да бъде даден ход по същество.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото изпратените документи от административния орган като надлежно заверена административна преписка по издаване на оспореното решение, постъпили в съда с писмо изх.№ УП-15560/26.06.2020 г. с подробен опис от 26 пункта /от л. 6 до л.49 от делото/, както и днес представената от процесуалния представител на ответника докладна записка до Директора на РПЦ – Харманли относно чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ – Харманли с вх.№ 489/01.07.2020 г., в която жалбоподателят Я.М. е посочен като такъв в неизвестност от 29.06.2020 г.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ.Т. – Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата на Я.М. като основателна и да постановите решение, с което да отмените Решение № УПХ-54/23.06.2020 г. на Интервюиращ орган при РПЦ – Харманли към ДАБ при МС. Доводите в жалбата на г-н М. считам че са достатъчно основателни, за да подкрепя тази теза, а именно, че административният орган е направил пропуски при анализа на обстановката в Мароко. В тази връзка Ви моля да отмените процесното решение.

Моля да ми бъдат издадени препис от протокола от днешното съдебно заседание, както и от определението за назначаването ми като процесуален представител на жалбоподателя.

СТ.ЮРК.Х. – Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата на Я.М., гражданин на М., срещу решението на Интервюиращ орган при РПЦ – Харманли, като неоснователна и недоказана. Считам, че при постановяване на своето решение интервюиращият орган е спазил общите правила за законосъобразност на индивидуални административни актове, както и специалните разпоредби на ЗУБ. В обжалваното решение са преценени всички правно значими факти, свързани с личното положение на жалбоподателя в държавата му по произход, като не са допуснати посочените в жалбата нарушения на закона.

 Подробности съм изложила в писмени бележки, които представям и моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо Председател, считам обжалваното решение на интервюиращия орган за обосновано и законосъобразно, поради което не са налице основанията за неговата отмяна, и предлагам същото да бъде потвърдено.

Съдът разпореди да се издаде на процесуалния представител на жалбоподателя препис от протокола от днешното съдебно заседание, както и от определението на съда за назначаването ѝ като процесуален представител.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

Протоколът се изготви на 09.07.2020 година.

 

 

 

 

                                                                   

                                                        СЪДИЯ:                                                                                                      

  

 

 

                                                        Секретар: